Druki do pobrania

 

Druki – dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

Zgłoszenie zawarcia umowy z pracownikiem młodocianym
Wniosek na dofinansowanie kształcenia pracownika młodocianego
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis
Oświadczenie o obowiązku lub braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych
Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis

Druki planowanie przestrzenne

Wniosek o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o wydanie zaświadczenie ze studium i uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ojrzeń
Wniosek o przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
Wniosek o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
Wniosek o wypis i wyrys
Wniosek o zgodę na budowę ogrodzenia
Wniosek o zgodę na wykonanie zjazdu

Gospodarka nieruchomościami

Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości
Wniosek o wydanie decyzji podziału działki
Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej

Druki – GOPS

Wniosek o zwrot części kosztów przejazdu dziecka/ucznia
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
Zaświadczenie lekarskie wystawione przez położną potwierdzające pozostawienie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka

Komentowanie jest wyłączone