Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Utworzenie żłobka dla mieszkańców Gminy Ojrzeń – plac zabaw

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 22 maja 2018 r.

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 18.05.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z załącznikami od nr 1 do nr 8

Specyfikacje techniczne odbioru i wykonania robót budowlanych – załącznik nr 9 do SIWZ;

Dokumentacja projektowa – załącznik nr 10 do SIWZ;
Przedmiar prac  – załącznik nr 11 do SIWZ;

Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu ZPU.271.9.2018

Komentowanie jest wyłączone