ZAPYTANIE OFERTOWE: „Budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ojrzeń wraz z montażem przydomowych przepompowni ścieków – etap III”

Ogłoszenie 21/08/02/2018 Numer na stronie www.portalogloszen.arimr.gov.pl

Dane podstawowe
Status *
Opublikowane
Rodzaj zamówienia *
Roboty budowlane
Działanie *
/
Nabór
Brak danych.
Koniec terminu składania ofert
2018-02-23
Termin realizacji zamówienia
2019-03-31
Rodzaj planowanej inwestycji
Brak danych.
Branża
Brak danych.
Lokalizacja planowanej inwestycji
Kraj
POLSKA
Województwo
MAZOWIECKIE
Powiat
ciechanowski
Gmina
Ojrzeń (gmina wiejska)
Dane dodatkowe
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, polegających na: „Budowie sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej w miejscowości wraz z montażem przydomowych przepompowni ścieków – etap III”. Obejmuje następujące odcinki/elementy robót:
• Sieć tłoczna kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ojrzeń (na odcinkach z1-z11-z16-z18-z25-z27-z30-z32; z42-z43-z45-wejście do oczyszczalni; z25-z26; z32-z33-z-34-z35-z36; z33-z40) – etap III – koszty kwalifikowane;
• Sieć tłoczna kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ojrzeń (na odcinkach odgałęzienia z punktów z21, z22, z23 na posesje mieszkalne) – etap III – koszty kwalifikowane;
• Sieć tłoczna kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ojrzeń (na odcinkach: z27-z47-z48-z49 i z47-z50 za wyjątkiem bezpośredniego podłączenia sieci tłocznej PE40 do działki o nr ew. 486) – etap III – koszty kwalifikowane;
• Sieć tłoczna kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ojrzeń (odcinek bezpośredniego podłączenia sieci tłocznej PE40 do działki o nr ew. 486) – etap III – koszty niekwalifikowane;
• Montaż przydomowych przepompowni ścieków miejscowości Ojrzeń – etap II koszty kwalifikowane
2. Niniejsza inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
3.
4. Wspólny Słownik Zamówień:
• 45.11.12.00-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
• 45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,
• 45.11.27.00-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu,
• 45.23.33.30-1 Fundamentowanie ulic,
• 45.23.32.52-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
• 45.23.24.23-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
• 45.31.10.00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
5. Opis przedmiotu zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do zapytania ofertowego:
• Dokumentacja projektowa budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ojrzeń (wraz z dokumentacją przejść poprzecznych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ojrzeń pod pasem drogi krajowej nr 50) – załącznik nr 1a i 1b;
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (Szczegółowe Specyfikacje Techniczne) – załącznik nr 1c;
• Wyciąg z części graficznej dokumentacji projektowej, zawierający lokalizację i zakres prac do wykonania w ramach III etapu kanalizacji – załącznik nr 1d;
• Przedmiary prac i kosztorysy ofertowe budowy sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ojrzeń wraz z montażem przydomowych przepompowni ścieków – załącznik nr 1e;
Wszędzie, gdzie w dokumentach wskazanych powyżej, zawarto sformułowania: „powinno”, „winno”, „należy” i podobne, należy to traktować jako wymóg bezwzględny, nie zaś zalecenie, czy wskazówkę.
Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym także:
• przedstawienie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania (atestów, aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji zgodności, protokołów badań itp.) w robotach budowlanych, materiałów użytych do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz na dostarczone urządzenia, na każde żądanie inspektora nadzoru, a także dołączenia przedmiotowych dokumentów do dokumentacji powykonawczej,
• oznakowania i właściwego zabezpieczenia terenu budowy,
• zapewnienia dostępu (dojścia i dojazdu) do posesji ich mieszkańcom i użytkownikom podczas prowadzenia robót,
• po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż ewentualnych obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,
• odtworzenia znaków geodezyjnych (kamieni granicznych) w przypadku ich naruszenia,
• uzgodnienia z zarządcami dróg, w pasie których będą prowadzone roboty budowlane (tymczasowe organizacje ruchu, itp.)
• kosztów wykopu i wywózki oraz utylizacji urobku,
• wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, w przypadku wymogu jej wystąpienia,
• usunięcia kolizji z urządzeniami obcymi.
Wskazane jest dokonanie wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia i uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do prawidłowej wyceny robót.
Uwaga: Przykanaliki, czyli odcinki projektowanej kanalizacji sanitarnej łączące bezpośrednio budynek lub istniejącą instalację kanalizacyjną z pierwszą studzienką przyłącza lub kanału sanitarnego, w części zlokalizowanej na działkach prywatnych nie są objęte przedmiotem kosztorysowym.
Pełen opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w treści zapytania ofertowego i załącznikach do niego.
Kryterium Waga
cena 60
okres gwarancji 40

Opis sposobu przyznania punktacji
Punkty przyznawane za podane w pkt. 1 kryteria będą liczone według następujących wzorów i zasad:
Kryterium ceny:
ocena punktowa C=cena minimalna/cena badana x100 pkt x 60%
kryterium okres gwarancji G:
36 miesięcy – 0 punktów
48 miesięcy – 20 punktów
60miesięcy – 40 punktów
Ocena równa się Liczba uzyskanych punktów: C+G
Pozostałe informacje w załączniku

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią na stepujące warunki udziału w postępowaniu:
1) Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy;
Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowa i deliktowa) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).
2) Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej;
Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże:
• wykonanie co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej o wartości nie niższej niż brutto 1 000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegającej na wykonaniu rurociągów odprowadzających ścieki.
• dysponowanie co najmniej jedną osobą uprawnioną zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. 1 osobą (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności umożliwiającej kierowanie robotami budowlanymi, będącymi przedmiotem zamówienia,
Zamawiający oceni spełnienie powyższych warunków na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów na zasadzie spełnia- nie spełnia.
Więcej informacji w zapytaniu ofertowym.
Z postępowania wyklucza się wykonawców, których oferty podlegają odrzuceniu. Szczegółowe informacje zawarto w załączniku – zapytanie ofertowe
Warunki zmiany umowy określone są w załącznikach.
Brak możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert.
Na stronie internetowej Zamawiającego: są zamieszczone wszystkie dokumenty dotyczące tego zapytania:
Ponadto podajemy bezpośrednie linki do dokumentów:
1) Dokumentacja projektowa budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ojrzeń – załącznik nr 1a;
http://ugojrzen.bip.org.pl/pliki/ugojrzen/zal._1a_do_zapytania_kanalizacja_siec_tloczna_k.s._w_m._ojrzen_dokumentacja.pdf  kliknij tekst aby pobrać
2) Dokumentacja Projektowa przejść poprzecznych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ojrzeń pod pasem drogi krajowej nr 50 – załącznik nr 1b;
http://ugojrzen.bip.org.pl/pliki/ugojrzen/zal._1b_do_zapytania_kanalizacja_siec_w_m._ojrzen_przejscia_krajowka.pdf kliknij tekst aby pobrać
3) Wyciąg z części graficznej dokumentacji projektowej, zawierający lokalizację i zakres prac do wykonania w ramach III etapu kanalizacji – załącznik nr 1d;
http://ugojrzen.bip.org.pl/pliki/ugojrzen/zal._1d_do_zapytania_kanalizacja_wyciag_z_dokumentacji.zip kliknij tekst aby pobrać
Miejsce składania ofert
Kod pocztowy *
06-456
Województwo *
MAZOWIECKIE
Powiat *
ciechanowski
Gmina *
Ojrzeń (gmina wiejska)
Miejscowość *
Ojrzeń
Ulica
Ciechanowska
Nr domu
27
Nr lokalu
Email
sekretariat@ojrzen.pl
Numer FAX
236718310
Nazwa podmiotu / osoba kontaktowa
Gmina Ojrzeń / Adam Dejnakowski
Dane Zamawiającego
Firma
Gmina Ojrzeń

sekretariat@ojrzen.pl
Numer telefonu
236718320
Uzytkownicy mający uprawnienia do edycji ogłoszenia

Komentowanie jest wyłączone