• Cztery zielone linie

“W Gminie Ojrzeń patrzymy w przyszłość” – projekt edukacyjny dla szkół realizowany przez Gminę Ojrzeń

zamowienia_publiczne

“W Gminie Ojrzeń patrzymy w przyszłość” –

projekt edukacyjny dla szkół realizowany przez Gminę Ojrzeń

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Oś Priorytetowa X. „Edukacja dla rozwoju regionu” Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)”

Projekt realizowany będzie od 01.09.2016 r. do 30.06.2017 r. Wsparciem objęta zostanie grupa 305 uczniów uczęszczających do: Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu, Szkoły Podstawowej w Kraszewie, Gimnazjum w Kraszewie, Szkoły Podstawowej w Młocku i Gimnazjum w Młocku.

Projekt obejmować będzie zajęcia rozwijające, wyrównujące i pozostałe wsparcie (zajęcia logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, doradztwo zawodowe, rewalidacyjne, terapia pedagogiczna , zajęcia społeczne).

Wsparciem objętych zostanie 37 nauczycieli, którzy zostaną przeszkoleni w zakresie: posługiwania się technikami komputerowymi w dydaktyce, wykorzystania metod eksperymentu w edukacji, w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów ścisłych oraz przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwoju wśród uczniów umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy.

Uczestniczące w projekcie szkoły zostaną wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych i efektywnych zajęć.

Kwota dofinansowania to: 719 398,35 zł.

Komentowanie jest wyłączone.