• Cztery zielone linie

Informacja dot. opłat za gospodarowanie odpadami

Szanowni Państwo!

Z uwagi na panującą obecnie sytuację, oraz związane z tym utrudnienia w codziennym życiu, w tym w funkcjonowaniu systemu pocztowego, przekazuję informację dot. zmian w wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłaty za śmieci) w każdej dostępnej dla mieszkańców formie.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010 z późn. zm.) Wójt Gminy Ojrzeń zawiadamia, że Rada Gminy Ojrzeń w dniu 17 lutego 2020 r. podjęła Uchwałę Nr XVI/104/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

W związku z powyższym od 10 marca 2020 r. miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości wynosi:

  1. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
  2. a) 18 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
  3. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny:

a.) 36 zł miesięcznie od osoby – opłata nałożona w drodze decyzji po zgłoszeniu przez podmiot odbierający odpady komunalne, niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Dodatkowo informujemy, iż zgodnie ww. uchwałą Rady Gminy Ojrzeń właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, po złożeniu nowej deklaracji zostaną zwolnieni z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w wysokości 3 zł od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczonej od gospodarstwa domowego.

Uchwała Rady Gminy Nr XVI/104/20 z dnia 17.02.2020 r. weszła w życie 10 marca 2020 r dlatego też opłata za miesiąc marzec 2020 r. wyniesie:

Dla gospodarstw 1 osobowych –  16,26 zł,

Dla gospodarstw 2 osobowych – 32,52 zł,

Dla gospodarstw 3 osobowych  – 47,90 zł,

Dla gospodarstw 4 osobowych – 63,87 zł,

Dla gospodarstw 5 osobowych – 79,84 zł,

Dla gospodarstw 6 osobowych – 95,81 zł,

Dla gospodarstw 7 osobowych – 111,77 zł,

Dla gospodarstw 8 osobowych – 127,74 zł,

Dla gospodarstw 9 osobowych – 143,71 zł

Dla gospodarstw 10 osobowych – 159,68 zł,

Dla gospodarstw 13 osobowych – 207,58 zł.

 Wynika to z opłaty za 9 dni marca według starej stawki od osoby i opłaty za 22 dni marca według nowej stawki tj. 18.

Nr rachunku bankowego do opłat za odbiór odpadów 88 8230 0007 0017 2651 2000 0017. Zmiana stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wymaga złożenia nowej deklaracji.

Zdzisław Mierzejewski

    Wójt Gminy Ojrzeń

Komentowanie jest wyłączone.