• Cztery zielone linie

OGŁOSZENIE dotyczące wyboru ławnika sądowego na kadencję 2024- 2027

Rada Gminy Ojrzeń  informuje, że z dniem 31 grudnia 2023 r. upływa kadencja ławników sądowych.

Wyboru ławników na kolejną kadencję dokona Rada Gminy Ojrzeń w październiku 2023 roku.

Prezes Sądu Okręgowego w Płocku  pismem z dnia 17 maja 2023 roku, znak: OA- 511-3/23, stosownie do art.161 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo do ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2023 r.  poz. 217 ze zm.) podał do wiadomości Radzie Gminy Ojrzeń, że mają zostać wybrani  na czteroletnią kadencję 2024-2027 ławnicy :

 • do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku – 2 ławników;
 • do orzekania w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie , Wydział Pracy – 1 ławnik.                                                 

Kandydatów na ławnika należy zgłaszać w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.  w siedzibie Urzędu Gminy Ojrzeń, ul. Ciechanowska , pokój nr 14,   tel. 23 671 83 20.

Zgodnie z art. 162 § 1 u.s.p. kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gminy prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stałe na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji (tj. 30 czerwca 2023 r.).

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Wzór karty zgłoszenia zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia – Dz. U. Nr 121, poz. 693 ze zm.). Do karty zgłoszenia załącza się dokumenty, o których mowa w art. 162 § 2-4 u.s.p., tj:

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia , do pełnienia obowiązków ławnika
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników sądowych dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Ojrzeń, ul. Ciechanowska 27, pokój nr 14, jak również na stronie internetowej  Urzędu  ( w zakładce „Aktualności”), bądź na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ojrzeń –www.ugojrzen.bip.org.pl

Do karty kandydat  ma obowiązek załączyć:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt od 1 do 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą, niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:

 1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa. Dokumenty powyższe powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą, niż 3. miesiące przed dniem zgłoszenia;
 2.   imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Zgodnie z art. 162 § 7 i 8 u.s.p. koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Zgodnie z art. 162 § 7a. u.s.p. koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Przewodniczący  Rady Gminy Ojrzeń

/ – /   Grzegorz Lejman

ZAŁĄCZNIKI:

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Lista osób popierających zgłoszenie kandydata na ławnika

Oświadczenie kandydata na ławnika – postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

Oświadczenie kandydata na ławnika – władza rodzicielska

Komentowanie jest wyłączone.