Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa ulicy Przedszkolnej w miejscowości Ojrzeń, realizowana w ramach operacji: Wspieranie lokalnego rozwoju Gminy Ojrzeń poprzez rozbudowę dróg: Kraszewo – Skarżynek – Łebki Wielkie; w miejscowości Bronisławie i przebudowę ul. Przedszkolnej w miejscowości Ojrzeń, wraz z budową sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ojrzeń (na odcinkach z32-z39-z42; z37-z37a) – etap III. – koszty kwalifikowane, realizowanej w ramach operacji: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych

 Dokumenty do pobrania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (ogólnodostępny format pdf):

  1. Zawiadomienie o wynikach postępowania.
  2. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowa ulicy Przedszkolnej w miejscowości Ojrzeń, realizowana w ramach operacji: Wspieranie lokalnego rozwoju Gminy Ojrzeń poprzez rozbudowę dróg: Kraszewo – Skarżynek – Łebki Wielkie; w miejscowości Bronisławie i przebudowę ul. Przedszkolnej w miejscowości Ojrzeń, wraz z budową  sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ojrzeń (na odcinkach z32-z39-z42; z37-z37a) – etap III. – koszty kwalifikowane, realizowanej w ramach operacji: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, Znak sprawy: ZPU.271.2.2017, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
  3. Zmiana SIWZ w zakresie terminu składania ofert z dnia 06.04.2017 r.
  4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  5. Załączniki do SIWZ, do pobrania oddzielnie:
  6. Treść Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w BZP pod nr 60408 – 2017 w dniu 2017-04-06 r.
  7. Treść ogłoszenia opublikowanego w BZP pod nr 58223 – 2017, z dnia 2017-04-04 r.

Komentowanie jest wyłączone.