INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowa ulicy Przedszkolnej w miejscowości Ojrzeń, realizowana w ramach operacji: Wspieranie lokalnego rozwoju Gminy Ojrzeń poprzez rozbudowę dróg: Kraszewo – Skarżynek – Łebki Wielkie; w miejscowości Bronisławie i przebudowę ul. Przedszkolnej w miejscowości Ojrzeń, wraz z budową sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ojrzeń (na odcinkach z32-z39-z42; z37-z37a) – etap III. – koszty kwalifikowane, realizowanej w ramach operacji: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, Znak sprawy: ZPU.271.2.2017, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Ojrzeń, 20.04.2017 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowa ulicy Przedszkolnej w miejscowości Ojrzeń, realizowana w ramach operacji: Wspieranie lokalnego rozwoju Gminy Ojrzeń poprzez rozbudowę dróg: Kraszewo – Skarżynek – Łebki Wielkie; w miejscowości Bronisławie i przebudowę ul. Przedszkolnej w miejscowości Ojrzeń, wraz z budową  sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ojrzeń (na odcinkach z32-z39-z42; z37-z37a) – etap III. – koszty kwalifikowane, realizowanej w ramach operacji: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, Znak sprawy: ZPU.271.2.2017, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

  1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 21 kwietnia 2017 r. o godz. 11:30 w: Urzędzie Gminy w Ojrzeniu, na sali konferencyjnej – pokój nr 28, w miejscu i terminie wskazanym w SIWZ, zgodnie z terminami określonymi w art. 43 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. Zamawiający: Gmina Ojrzeń, ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń
  3. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 417.963,66 zł brutto na całe zamówienie.
  4. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminy wykonania zamówienia, okresy gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.

Lp.Wykonawca (nazwa i adres), Cena oferty podana w trakcie otwarcia oferttermin płatności wynagrodzenia wykonawcy /
Warunki płatności
termin wykonania zamówieniaOkres gwarancji
1Konsorcjum: KRUSZ-BET PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. . Uniszki Zawadzkie 128, 06-513 Wieczfnia Kościelna – Lider, KRUSZ-BET s.c. Zakład Inżynieryjno – Budowlany Dariusz Kruszewski, Adam Chmieliński, ul. Dobra 6, 06-500 Mława482.585,58 zł30 dni (zgodny z SIWZ)90 dni60 miesięcy

Zdzisław Mierzejewski

Wójt Gminy Ojrzeń

Komentowanie jest wyłączone.