OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ojrzeń:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 58223
Data: 04/04/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Ojrzeń, Krajowy numer identyfikacyjny 13037833800000, ul. Ciechanowska  27, 06456   Ojrzeń, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-23 671-83-20, e-mail ojrzen@ciechanow.pl, faks 0-23 671-83-10.
Adres strony internetowej (url): www.ojrzen.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 3
W ogłoszeniu jest: Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji tak
W ogłoszeniu powinno być: Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji nieMiejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 19/04/2017, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 21/04/2017, godzina: 11:00,

Komentowanie jest wyłączone.