Zawiadomienie o wynikach postępowania ZPU.271.2.2017

Dokument do pobrania w wersji elektronicznej

Ojrzeń, dnia 08 maja 2017 r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

            Wójt Gminy Ojrzeń na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 tj. ze zm.) zawiadamia, iż w przeprowadzonym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego pod nazwą: Przebudowa ulicy Przedszkolnej w miejscowości Ojrzeń, realizowana w ramach operacji: Wspieranie lokalnego rozwoju Gminy Ojrzeń poprzez rozbudowę dróg: Kraszewo – Skarżynek – Łebki Wielkie; w miejscowości Bronisławie i przebudowę ul. Przedszkolnej w miejscowości Ojrzeń, wraz z budową  sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ojrzeń (na odcinkach z32-z39-z42; z37-z37a) – etap III. – koszty kwalifikowane, realizowanej w ramach operacji: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych (znak: ZPU.271.2.2017) , w trybie przetargu nieograniczonego – zostały podjęte poniższe rozstrzygnięcia:

 

  1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wybrano ofertę nr 1: Wykonawców (oferta złożona wspólnie): „KRUSZ-BET PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Sp. k. Uniszki Zawadzkie 128, 06-513 Wieczfnia Kościelna – Lider, KRUSZ-BET s.c. Zakład Inżynieryjno – Budowlany Dariusz Kruszewski, Adam Chmieliński, ul. Dobra 6, 06-500 Mława.

 

Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy Liczba punktów otrzymana w kryterium ceny Liczba punktów otrzymana w kryterium okres gwarancji Liczba punktów otrzymana w kryterium termin realizacji Przyznana ofercie liczba punktów
1 oferta wspólna „KRUSZ-BET PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Sp. k. Uniszki Zawadzkie 128, 06-513 Wieczfnia Kościelna – Lider, KRUSZ-BET s.c. Zakład Inżynieryjno – Budowlany Dariusz Kruszewski, Adam Chmieliński, ul. Dobra 6, 06-500 Mława 60 20 20 100

 

DOPUSZCZENIE DO DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

Nie dotyczy postępowania

 

NIEUSTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

W postępowaniu nie przewidziano ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Postępowania nie unieważniono.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE

Oferta spełnia wszelkie formalne wymogi. Termin płatności i warunki gwarancji są zgodne z postanowieniami SIWZ. Firma wstępnie spełnia warunki udziału w postępowaniu – złożyła stosowne oświadczenie i dokumenty potwierdzające ten fakt. Złożono tylko jedną ofertę w postępowaniu. Oferta została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia środki wyższe niż początkowo zamierzał.

 

Zdzisław Mierzejewski

Wójt Gminy Ojrzeń

 

Komentowanie jest wyłączone.