Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 18.05.2018 r.

 

treść wyjaśnień w formacie pdf do pobrania

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu: Utworzenie żłobka dla mieszkańców Gminy Ojrzeń – plac zabaw

Znak sprawy: ZPU.271.9.2018

 

W dniu 17 maja 2018 r., od Wykonawcy wpłynęły zapytania odnośnie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu: Utworzenie żłobka dla mieszkańców Gminy Ojrzeń – plac zabaw, znak sprawy: ZPU.271.9.2018. Zgodnie z zapisami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 j.t. z póź. zm.) poniżej zamieszczona/przekazana jest treść zapytań wykonawcy, wraz z  wyjaśnieniami Zamawiającego:

ZAPYTANIA WYKONAWCY

Pytanie 1:

„1.W przedmiarze pojawia się zapis

” Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do

4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych 25×37,5×23,8 ”

czego on dotyczy? Czy chodzi o podmurówkę dotyczącą ogrodzenia?”

Odpowiedź na pytanie 1:

W § 3 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawarto zapis: „Przedmiar robót obejmuje wszystkie prace związane z wykonaniem całości zamówienia, jednakże ma on jedynie charakter informacyjny, przedmiot zamówienia obejmuje wszelkich prac niezbędnych do realizacji zamówienia, przewidzianych w dokumentacji projektowej i niniejszym dokumencie – z wyłączeniem prac budowlanych związanych z utworzeniem pomieszczeń żłobka, wyłączonych do odrębnego postępowania.” Tak więc podstawą obliczenia ceny jest dokumentacja projektowa, nie zaś przedmiar. Informacyjnie podajemy, że pozycja o którą pyta wykonawca nie występuje w dokumentacji projektowej dot. placu zabaw.

 

Pytanie 2:

„Czy może Zamawiający wskazać kolorystykę ogrodzenia?”

Odpowiedź na pytanie 2:

Odpowiedź na pytanie 2:Ostateczna kolorystyka ogrodzenia, zostanie określona przez Zamawiającego na etapie realizacji. Informacyjnie podajemy, że preferowane kolory to zielony lub pomarańczowy. Kolor ogrodzenia jednolity.

Zdzisław Mierzejewski

Wójt Gminy Ojrzeń

Komentowanie jest wyłączone.