ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

kliknij, aby pobrać oryginalny dokument w formacie pdf

Ojrzeń, dnia 28.05.2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

            Wójt Gminy Ojrzeń na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 tj. ze zm.) zawiadamia, iż w przeprowadzonym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego pod nazwą: : Utworzenie żłobka dla mieszkańców Gminy Ojrzeń – plac zabaw (znak: ZPU.271.9.2018) , w trybie przetargu nieograniczonego – zostały podjęte poniższe rozstrzygnięcia:

 

I. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W postępowaniu nie złożono ofert.

II. DOPUSZCZENIE DO DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

Nie dotyczy postępowania

 

III. NIEUSTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

W postępowaniu nie przewidziano ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

IV UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

V. UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE

W terminie przewidzianym w ogłoszeniu o zamówieniu i postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu, nie została złożona żadna oferta. Tym samym zostały wypełnione przesłanki z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 tj. ze zm.) i postępowanie należało unieważnić.

 

 

 

 

 

Komentowanie jest wyłączone.