OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ojrzeń

Ogłoszenie nr 540226172-N-2020 z dnia 13-11-2020 r.
Ojrzeń:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 608530-N-2020
Data: 10/11/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Ojrzeń, Krajowy numer identyfikacyjny 13037833800000, ul. Ciechanowska  27, 06-456  Ojrzeń, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-23 671-83-20, e-mail ojrzen@ciechanow.pl, faks 0-23 671-83-10.
Adres strony internetowej (url): www.ojrzen.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-11-18, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody:
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-11-20, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody:

Komentowanie jest wyłączone.