Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Ojrzeń, dnia 04 grudnia 2020 r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

            Wójt Gminy Ojrzeń na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1843  ze zm.) zawiadamia, iż w przeprowadzonym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ojrzeń (znak: ZPU.271.3.2020) , w trybie przetargu nieograniczonego –

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wybrano ofertę nr 1: Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gostkowska 89, 06-400 Ciechanów.

 

Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy Liczba punktów otrzymana w kryterium ceny termin płatności wynagrodzenia wykonawcy sposób wykazywania przez wykonawcę masy odebranych odpadów Przyznana ofercie liczba punktów
1 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gostkowska 89, 06-400 Ciechanów 60 20 20 100

 

DOPUSZCZENIE DO DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

Nie dotyczy postępowania

 

NIEUSTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

W postępowaniu nie przewidziano ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Postępowania nie unieważniono.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE

Oferta spełnia wszelkie formalne wymogi. Termin płatności i warunki gwarancji są zgodne z postanowieniami SIWZ. Firma spełnia warunki udziału w postępowaniu – złożyła stosowne dokumenty. Złożono tylko jedną ofertę w postępowaniu. Oferta została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania określone w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wójt Gminy Ojrzeń

Zdzisław Mierzejewski

Komentowanie jest wyłączone.