Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ojrzeń

Ojrzeń, dnia 22 listopada 2019 r.

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ojrzeń

Znak sprawy: ZPU.271.7.2019

 

W dniu 20 listopada 2019 r., od Wykonawcy wpłynęły zapytania odnośnie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ojrzeń, znak sprawy: ZPU.271.7.2019. Zgodnie z zapisami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 j.t. z póź. zm.) poniżej zamieszczona/przekazana jest treść zapytań wykonawcy, wraz z  wyjaśnieniami Zamawiającego:

ZAPYTANIA WYKONAWCY

Pytanie 1: Prosimy o potwierdzenie, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest prowadzony przez Zamawiającego w zakresie rejestracji, ewidencji i sprawozdawczości, natomiast Wykonawca odbiera z niego odpady i wystawia karty przekazania odpadów.

 

Odpowiedź na Pytanie 1

Obecnie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Ojrzeń, jest w etapie przygotowania – nie jest funkcjonalny. Zapis ten ma jedynie zasygnalizować Wykonawcy konieczność świadczenia takiej usługi w przyszłości. Moment uruchomienia takiego punktu, oraz forma prowadzenia jego działalności zostanie uzgodniona z wykonawcą przed jego uruchomieniem.

 

Pytanie 2: Prosimy o usunięcie zapisu punktu V podpunkt 4 c. SOPZ w związku z tym, że Wykonawca nie ma wpływu na strukturę odbieranych odpadów od mieszkańców gminy.

 

Odpowiedź na Pytanie 2:

Uprzejmie informuję, ża Zamawiający dokona usunięcia zapisu w modyfikacji SIWZ. Zmodyfikuje również zapisy umowy w tym zakresie.

 

Pytanie 3:  Prosimy o  modyfikację zapisu w  § 4 pkt 2 na następujący:

Strony ustalają, że łączna kwota wynagrodzenia dla Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy w całym okresie obowiązywania Umowy wynosi  kwota  netto ………………..zł (słownie: ………………..zł), brutto ………………zł (słownie: …………………zł), w tym należny podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości ……………..zł (słownie:……….. zł).

oraz o usunięcie  zapisu w § 4 pkt. 5 w związku z tym, że Wykonawca nie może świadczyć  usługi nieodpłatnie w przypadku zwiększenia ilości odebranych odpadów.

 

Odpowiedź na Pytanie 3:

Zamawiający nie przewiduje świadczenia nieodpłatnego usługi. Zapisy umowy w § 4 pkt. 5 mają ułatwić świadczenie umowy. W przypadku niedoszacowania ilości wytwarzanych odpadów o danym kodzie, a jego mniejszej ilości w innym kodzie, możliwe będzie przesunięcie środków w ramach wartości całkowitej umowy, pomiędzy tymi pozycjami.

Natomiast w § 20 SIWZ Zamawiający zawarł informację o zamówieniach dodatkowych o wartości maksymalnej 20% wartości zamówienia podstawowego. Zapisy te będą miały zastosowanie w wypadku przekroczenia mas odpadów wskazanych w umowie i ofercie.

 

Pytanie 4. Prosimy o usunięcie zapisu w § 5 pkt. 11 umowy dotyczącego potrącania kar umownych z wynagrodzenia wynikającego z umowy.

 

Odpowiedź na pytanie 4: Zamawiający nie widzi możliwości zmiany wskazanego zapisu umownego.

 

Pytanie: Czy przetargiem objęte są odpady o kodzie: 17 01 07, 17 02 03, 17 01 82, 17 03 80, 17 06 04, 17 09 04, 20 02 03 . Czy te odpady będą odbierane przez Wykonawcę na zasadach zlecenia wystawionego przez wytwórcę odpadów (jak dotychczas)? Nadmieniamy , że na temat zagospodarowania w/w odpadów  nie ma zapisów w  SOPZ .

 

Odpowiedź na pytanie: Odpady te nie są objęte przetargiem. Zostanie dokonana odpowiednia modyfikacja SIWZ.

 

Zdzisław Mierzejewski

Wójt Gminy Ojrzeń

Komentowanie jest wyłączone.