INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ojrzeń w roku 2017, Znak sprawy: ZPU.271.6.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Kliknij, aby pobrać treść oryginalnej informacji w formacie *.pdf

Ojrzeń, 06.12.2016 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ojrzeń w roku 2017, Znak sprawy: ZPU.271.6.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

  1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 06 grudnia 2016 r. o godz. 11:15 w: Urzędzie Gminy w Ojrzeniu, na sali konferencyjnej – pokój nr 28, w miejscu i terminie wskazanym w SIWZ, zgodnie z terminami określonymi w art. 43 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. Zamawiający: Gmina Ojrzeń, ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń
  3. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 385.000,00 zł brutto na całe zamówienie.

Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminy wykonania zamówienia, okresy gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.

Lp.Wykonawca (nazwa i adres),Cena oferta podana w trakcie otwarcia oferttermin płatności wynagrodzenia wykonawcy /

Warunki płatności
sposób wykazywania przez wykonawcę masy odebranych odpadówczęstotliwość odbioru odpadówtermin wykonania zamówieniaOkres gwarancji
1Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o., ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów317.520,00 zł/ brutto

Miesięcznie: 26.460,00 zł/brutto
30 dniOświadczenie, kwity wagowe, karty przekazania odpadów13 razy do roku01.01.2017 r.

31.12.2017 r.
6 miesięcy

Zdzisław Mierzejewski

Wójt Gminy Ojrzeń

Komentowanie jest wyłączone.