Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ojrzeń w roku 2018

Zawiadomienie o wynikach postępowania

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ojrzeń w roku 2018, Znak sprawy: ZPU.271.6.2017, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z załącznikami

Treść ogłoszenia zamieszczonego w BZP pod nr 611084-N-2017 w dniu 2017-11-03 r.

Komentowanie jest wyłączone.