INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ojrzeń w roku 2018, Znak sprawy: ZPU.271.6.2017, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Kliknij aby pobrać oryginalny dokument w formacie pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ojrzeń w roku 2018, Znak sprawy: ZPU.271.6.2017, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

  1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 14 listopada 2017 r. o godz. 11:15 w: Urzędzie Gminy w Ojrzeniu, na sali konferencyjnej – pokój nr 28, w miejscu i terminie wskazanym w SIWZ, zgodnie z terminami określonymi w art. 43 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. Zamawiający: Gmina Ojrzeń, ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń
  3. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 385.000,00 zł brutto na całe zamówienie.
  4. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminy wykonania zamówienia, okresy gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.
Lp. Wykonawca (nazwa i adres), Cena oferta podana w trakcie otwarcia ofert termin płatności wynagrodzenia wykonawcy /

Warunki płatności

sposób wykazywania przez wykonawcę masy odebranych odpadów częstotliwość odbioru odpadów termin wykonania zamówienia Okres gwarancji
1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o., ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów

 

389.772,00 zł 30 dni Oświadczenie, kwity wagowe, karty przekazania odpadów 13 razy do roku 01.01.2018 r.

31.12.2018 r.

6 miesięcy

Zdzisław Mierzejewski

Wójt Gminy Ojrzeń

Komentowanie jest wyłączone.