Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronisławie na odcinku od km 0+700 do km 1+036,00, realizowana w ramach operacji: Wspieranie lokalnego rozwoju Gminy Ojrzeń poprzez rozbudowę dróg: Kraszewo – Skarżynek – Łebki Wielkie; w miejscowości Bronisławie i przebudowę ul. Przedszkolnej w miejscowości Ojrzeń – przetarg II

Informacje i dokumenty do pobrania w postępowaniu:

Zawiadomienie o wynikach postępowania ZPU.271.3.2017 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronisławie na odcinku od km 0+700 do km 1+036,00, realizowana w ramach operacji: Wspieranie lokalnego rozwoju Gminy Ojrzeń poprzez rozbudowę dróg: Kraszewo – Skarżynek – Łebki Wielkie; w miejscowości Bronisławie i przebudowę ul. Przedszkolnej w miejscowości Ojrzeń – przetarg II

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronisławie na odcinku od km 0+700 do km 1+036,00, realizowana w ramach operacji: Wspieranie lokalnego rozwoju Gminy Ojrzeń poprzez rozbudowę dróg: Kraszewo – Skarżynek – Łebki Wielkie; w miejscowości Bronisławie i przebudowę ul. Przedszkolnej w miejscowości Ojrzeń – przetarg II, Znak sprawy: ZPU.271.3.2017, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z załącznikami od nr 1 do nr 8

Specyfikacje techniczne odbioru i wykonania robót budowlanych – załącznik nr 9 do SIWZ;
Dokumentacja projektowa – załącznik nr 10 do SIWZ;
Przedmiar prac i kosztorys ofertowy – załącznik nr 11 do SIWZ;

Treść ogłoszenia zamieszczonego w BZP pod nr 59076 – 2017 w dniu 2017-04-05 r. 

Komentowanie jest wyłączone.