INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronisławie na odcinku od km 0+700 do km 1+036,00, realizowana w ramach operacji: Wspieranie lokalnego rozwoju Gminy Ojrzeń poprzez rozbudowę dróg: Kraszewo – Skarżynek – Łebki Wielkie; w miejscowości Bronisławie i przebudowę ul. Przedszkolnej w miejscowości Ojrzeń – przetarg II, Znak sprawy: ZPU.271.3.2017, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

kliknij aby pobrać oryginalny dokument w formacie pdf.

Ojrzeń, 20.04.2017 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronisławie na odcinku od km 0+700 do km 1+036,00, realizowana w ramach operacji: Wspieranie lokalnego rozwoju Gminy Ojrzeń poprzez rozbudowę dróg: Kraszewo – Skarżynek – Łebki Wielkie; w miejscowości Bronisławie i przebudowę ul. Przedszkolnej w miejscowości Ojrzeń – przetarg II, Znak sprawy: ZPU.271.3.2017, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

  1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 20 kwietnia 2017 r. o godz. 11:15 w: Urzędzie Gminy w Ojrzeniu, na sali konferencyjnej – pokój nr 28, w miejscu i terminie wskazanym w SIWZ, zgodnie z terminami określonymi w art. 43 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. Zamawiający: Gmina Ojrzeń, ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń
  3. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 249.847,32 zł brutto na całe zamówienie.

Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminy wykonania zamówienia, okresy gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.

Lp.Wykonawca (nazwa i adres), Cena oferty podana w trakcie otwarcia oferttermin płatności wynagrodzenia wykonawcy /
Warunki płatności
termin wykonania zamówieniaOkres gwarancji
1Konsorcjum: Z.U.H. „MARBUD” inż. Mariusz Piętka, ul. Reutta 16 „B” 06-400 Ciechanów – Lider, Z.U.H. „KOPTRANS” Witold Piętka, ul. Mazowiecka 9a, 06-400 Ciechanów - Partner213.148,74 złZgodny z SIWZ (30 dni)30 dni od daty podpisania umowy60 miesięcy
2Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe „WAPNOPOL” Nowakowski Adam ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck153.939,54 złZgodny z SIWZ (30 dni)30 dni od daty podpisania umowy60 miesięcy

Wójt Gminy Ojrzeń

Zdzisław Mierzejewski

 

Komentowanie jest wyłączone.