Zawiadomienie o wynikach postępowania ZPU.271.3.2017

Zeskanowana wersja pisemna dokumentu

Ojrzeń, dnia 05 maja 2017 r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

            Wójt Gminy Ojrzeń na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 tj. ze zm.) zawiadamia, iż w przeprowadzonym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronisławie na odcinku od km 0+700 do km 1+036,00, realizowana w ramach operacji: Wspieranie lokalnego rozwoju Gminy Ojrzeń poprzez rozbudowę dróg: Kraszewo – Skarżynek – Łebki Wielkie; w miejscowości Bronisławie i przebudowę ul. Przedszkolnej w miejscowości Ojrzeń – przetarg II (znak: ZPU.271.3.2017) , w trybie przetargu nieograniczonego – zostały podjęte poniższe rozstrzygnięcia:

 

  1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wybrano ofertę nr 2: Wykonawców: Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe „WAPNOPOL” Nowakowski Adam ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck.

 

Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy Liczba punktów otrzymana w kryterium ceny Liczba punktów otrzymana w kryterium okres gwarancji Liczba punktów otrzymana w kryterium termin realizacji Przyznana ofercie liczba punktów
1 oferta wspólna wykonawców: Z.U.H. „MARBUD” inż. Mariusz Piętka, ul. Reutta 16 „B” 06-400 Ciechanów – Lider, Z.U.H. „KOPTRANS” Witold Piętka, ul. Mazowiecka 9a, 06-400 Ciechanów 43,33 20 20 83,33
2 Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe „WAPNOPOL” Nowakowski Adam ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck 60,00 20 20 100

 

DOPUSZCZENIE DO DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

Nie dotyczy postępowania

 

  1. NIEUSTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

W postępowaniu nie przewidziano ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

  • UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Postępowania nie unieważniono.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE

Oferta spełnia wszelkie formalne wymogi. Termin płatności i warunki gwarancji są zgodne z postanowieniami SIWZ. Firma wstępnie spełnia warunki udziału w postępowaniu – złożyła stosowne oświadczenie i dokumenty. Oferta została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Brak jest przesłanek do unieważnienia postępowania.

 

Zdzisław Mierzejewski

Wójt Gminy Ojrzeń

Komentowanie jest wyłączone.