INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowa drogi gminnej Kraszewo – Skarżynek – Łebki Wielkie, realizowana w ramach operacji: Wspieranie lokalnego rozwoju Gminy Ojrzeń poprzez rozbudowę dróg: Kraszewo – Skarżynek – Łebki Wielkie; w miejscowości Bronisławie i przebudowę ul. Przedszkolnej w miejscowości Ojrzeń, Znak sprawy: ZPU.271.6.2018, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

kliknij, aby pobrać oryginalny dokument w formacie pdf

Ojrzeń 28.03.2018 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowa drogi gminnej Kraszewo – Skarżynek – Łebki Wielkie, realizowana w ramach operacji: Wspieranie lokalnego rozwoju Gminy Ojrzeń poprzez rozbudowę dróg: Kraszewo – Skarżynek – Łebki Wielkie; w miejscowości Bronisławie i przebudowę ul. Przedszkolnej w miejscowości Ojrzeń, Znak sprawy: ZPU.271.6.2018, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

  1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 28 marca 2018 r. o godz. 11:15 w: Urzędzie Gminy w Ojrzeniu, na sali konferencyjnej – pokój nr 28, w miejscu i terminie wskazanym w SIWZ, zgodnie z terminami określonymi w art. 43 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. Zamawiający: Gmina Ojrzeń, ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń
  3. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2.315.000,00 zł brutto na całe zamówienie.

Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminy wykonania zamówienia, okresy gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.

Lp.Wykonawca (nazwa i adres), Cena oferty podana w trakcie otwarcia oferttermin płatności wynagrodzenia wykonawcy /
Warunki płatności
termin wykonania zamówieniaOkres gwarancji
1.Konsorcjum: Z.U.H. „SEBUD” mgr inż. Sebastian Piętka, ul. Reutta 16 „B” 06-400 Ciechanów – Lider, Z.U.H. „KOPTRANS” Witold Piętka, ul. Mazowiecka 9a, 06-400 Ciechanów - Partner2.363.936,86 złZgodny z SIWZ (30 dni)Zgodny z SIWZ (ostateczne zakończenie prac do 31.07.2019 r.)60 miesięcy

Wójt Gminy Ojrzeń

Zdzisław Mierzejewski

Komentowanie jest wyłączone.