INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Utworzenie żłobka dla mieszkańców Gminy Ojrzeń – plac zabaw – postępowanie ponowne

kliknij, aby pobrać oryginalny dokument w formacie pdf

Ojrzeń, 14.06.2018 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Utworzenie żłobka dla mieszkańców Gminy Ojrzeń – plac zabaw – postępowanie ponowne, Znak sprawy: ZPU.271.10.2018, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

  1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 14 czerwca 2018 r. o godz. 11:15 w: Urzędzie Gminy w Ojrzeniu, na sali konferencyjnej – pokój nr 28, w miejscu i terminie wskazanym w SIWZ, zgodnie z terminami określonymi w art. 43 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. Zamawiający: Gmina Ojrzeń, ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń
  3. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 98.635,00 zł brutto na całe zamówienie.
  4. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminy wykonania zamówienia, okresy gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.
Lp. Wykonawca (nazwa i adres), Cena oferty podana w trakcie otwarcia ofert termin płatności wynagrodzenia wykonawcy /

Warunki płatności

termin wykonania zamówienia Okres gwarancji
1 ROYAL PLAY Łukasz Piotrowski, ul. Przedszkolna 4/30, 07-320 Małkinia Górna 98.280,00 zł Zgodnie z SIWZ – 30 dni 80 dni od daty podpisania umowy 60 miesięcy

 

Zdzisław Mierzejewski

Wójt Gminy Ojrzeń

Komentowanie jest wyłączone.