PONOWNE ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Ojrzeń, dnia 16 lipca 2018 r.

PONOWNE ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

            Wójt Gminy Ojrzeń na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 tj. ze zm.) zawiadamia, iż w przeprowadzonym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego pod nazwą: Utworzenie żłobka dla mieszkańców Gminy Ojrzeń – plac zabaw – postępowanie ponowne (znak: ZPU.271.10.2018) , w trybie przetargu nieograniczonego – zostały podjęte poniższe rozstrzygnięcia:

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wybrano ofertę nr 1: Wykonawców: „ROYAL PLAY” Łukasz Piotrowski, ul. Przedszkolna 4/30, 07-320 Małkinia Górna – postępowanie unieważniono.

 

Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy Liczba punktów otrzymana w kryterium ceny Liczba punktów otrzymana w kryterium okres gwarancji Liczba punktów otrzymana w kryterium zrównanie okresu rękojmi z okresem gwarancji Przyznana ofercie liczba punktów
1 ROYAL PLAY Łukasz Piotrowski, ul. Przedszkolna 4/30, 07-320 Małkinia Górna 60 10 30 100

 

DOPUSZCZENIE DO DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

Nie dotyczy postępowania

 

NIEUSTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

W postępowaniu nie przewidziano ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie zostało unieważnione, z uwagi na fakt, że wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE

Stwierdzono istnienie przesłanek do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca uchyla się od podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ. W dniu 12 lipca 2018 r., w związku z informacjami od wykonawcy o trudnościach w uzyskaniu gwarancji ubezpieczeniowej mającej stanowić zabezpieczenia należytego wykonania umowy, skierowany został do wykonawcy wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. W odpowiedzi Zamawiający uzyskał odpowiedź od Wykonawcy, w której odstępuje od podpisania umowy, lub zgadza się ja podpisać pod warunkiem wydłużenia terminu realizacji. Biorąc pod uwagę, że termin realizacji zamówienia był jednym z kryteriów oceny ofert, a zaproponowany jest dłuższy od terminu maksymalnego określonego w SIWZ, podpisanie takiej umowy byłoby złamaniem wprost ustawy Prawo zamówień publicznych: art. 7 ust. 1 (równego traktowania wykonawców i zachowania uczciwej konkurencji). W związku z powyższym zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. W sytuacji, kiedy wykonawca uchyla się od podpisania umowy, zaś w postępowaniu brak jest drugiej oferty, zamawiający powinien unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na to, iż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego kończyć się powinno albo zawarciem umowy w sprawie zamówienia albo jego unieważnieniem. Ustawa – Prawo zamówień publicznych, nie przewiduje innej formy zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Tym samym, kiedy wykonawca uchyla się od podpisania umowy, zamawiający powinien unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi, iż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 93 ust. 1 pkt 7 p.z.p.). Podobne stanowisko zajął Urząd Zamówień Publicznych (Uchylanie się od zawarcia umowy przez wykonawcę na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 9/2012).

Zdzisław Mierzejewski

Wójt Gminy Orzeń

Komentowanie jest wyłączone.