Zawiadomienie o wynikach postępowania

kliknij, aby pobrać dokument w formacie pdf

 

Ojrzeń, dnia 03.07.2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

            Wójt Gminy Ojrzeń na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 tj. ze zm.) zawiadamia, iż w przeprowadzonym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego pod nazwą: Utworzenie żłobka dla mieszkańców Gminy Ojrzeń – pomieszczenia żłobka trzecie postępowanie (znak: ZPU.271.12.2018) , w trybie przetargu nieograniczonego – zostały podjęte poniższe rozstrzygnięcia:

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wybrano ofertę nr 1: Wykonawcy: WŁOD – BUD Dachy 2 Paweł Włodkowski, Gostomin 38, 06-456 Ojrzeń.

Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy Liczba punktów otrzymana w kryterium ceny Liczba punktów otrzymana w kryterium okres gwarancji Liczba punktów otrzymana w kryterium termin realizacji Przyznana ofercie liczba punktów
1 WŁOD – BUD Dachy 2 Paweł Włodkowski, Gostomin 38, 06-456 Ojrzeń

 

60,00 10 30 100

 

 

DOPUSZCZENIE DO DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

Nie dotyczy postępowania

NIEUSTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

W postępowaniu nie przewidziano ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Nie unieważniono postępowania

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE

Oferta spełnia wszelkie formalne wymogi. Termin płatności i warunki gwarancji są zgodne z postanowieniami SIWZ. Firma spełnia warunki udziału w postępowaniu – złożyła stosowne oświadczenie i dokumenty to potwierdzające. Oferta została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Brak jest przesłanek do unieważnienia postępowania.

Zdzisław Mierzejewski

Wójt Gminy Ojrzeń

 

Komentowanie jest wyłączone.