ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

kliknij aby pobrać treść dokumentu w formacie pdf.

Ojrzeń, dnia 29.05.2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

            Wójt Gminy Ojrzeń na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 tj. ze zm.) zawiadamia, iż w przeprowadzonym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego pod nazwą: Utworzenie żłobka dla mieszkańców Gminy Ojrzeń – pomieszczenia żłobka (znak: ZPU.271.8.2018) , w trybie przetargu nieograniczonego – zostały podjęte poniższe rozstrzygnięcia:

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wybrano ofertę nr 1: Wykonawcy: WŁOD – BUD Dachy 2 Paweł Włodkowski, Gostomin 38, 06-456 Ojrzeń. Postępowanie zostało unieważnione, z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy Liczba punktów otrzymana w kryterium ceny Liczba punktów otrzymana w kryterium okres gwarancji Liczba punktów otrzymana w kryterium termin realizacji Przyznana ofercie liczba punktów
1 WŁOD – BUD Dachy 2 Paweł Włodkowski, Gostomin 38, 06-456 Ojrzeń

 

60,00 10 30 100

DOPUSZCZENIE DO DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

Nie dotyczy postępowania

NIEUSTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

W postępowaniu nie przewidziano ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie zostało unieważnione w dniu 29.05.2018 r., na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 tj. ze zm.).

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE

Zamawiający jest zobligowany do unieważnienia postępowania, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 tj. ze zm.). Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 165.240,00 zł. Cena zawarta w złożonej ofercie prawie dwukrotnie przekracza zakładaną kwotę: wynosi 316.342,42. Zamawiający nie posiada dodatkowych środków finansowych w takiej wysokości, które mógłby przeznaczyć na realizację zamówienia. W pełni zatem została wypełniona dyspozycja art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, mówiącego o tym, że Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku: ”cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

W związku z powyższym postępowanie unieważniono.

Komentowanie jest wyłączone.