Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy wraz ze zmianami

link do ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Ogłoszenie nr 500017635-N-2017 z dnia 24-08-2017 r.
Ojrzeń:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 500017617-N-2017
Data: 24/08/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Ojrzeń, Krajowy numer identyfikacyjny 13037833800000, ul. Ciechanowska 27, 06456
Ojrzeń, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-23 671-83-20, e-mail ojrzen@ciechanow.pl, faks
0-23 671-83-10.
Adres strony internetowej (url): www.ojrzen.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt:
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU
ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA Nazwa (firma) albo imię i
nazwisko: ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Adres pocztowy: ul. Rezemieślnicza 17/19 E-mail:
kancelaria.oswietlenie@energa.pl Miejscowość: Sopot Kod pocztowy: 81-855
Kraj/województwo: pomorskie


link do ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Ogłoszenie nr 500017617-N-2017 z dnia 24-08-2017 r.
Ojrzeń: Usługa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ojrzeń OGŁOSZENIE O ZAMIARZE
ZAWARCIA UMOWY –
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
nie
Informacje dodatkowe:
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ojrzeń, Krajowy numer identyfikacyjny 13037833800000, ul.
Ciechanowska 27, 06456 Ojrzeń, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-23 671-83-20, e-mail
ojrzen@ciechanow.pl, faks 0-23 671-83-10.
Adres strony internetowej (url): www.ojrzen.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


 

Komentowanie jest wyłączone.