INFORMACJA O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawy sprzętu TIK i pomocy edukacyjnych w ramach projektu „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu”, Znak sprawy: ZPU.271.5.2019

 

Ojrzeń, dnia 24 października 2019 r.

 

 

 

INFORMACJA O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU

            Wójt Gminy Ojrzeń na podstawie art. 181 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 tj. ze zm.) zawiadamia, iż ponawia czynność oceny ofert i wybór ofert najkorzystniejszych w obydwu częściach postępowania.

 

UZASADNIENIE

W dniu 21.10.2019 r. Wykonawca: KOM-PAP OFFICE PARTNERS, ul. Niepołomicka 6, 93-467 Łódź, złożył pismo, w którym wnioskuje on o odrzucenie oferty wykonawcy 13p Sp. z o.o., ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław. Powodem odrzucenia oferty winno być złożenie przez niego nieprawidłowego dokumentu potwierdzającego zdolność ekonomiczną i finansową Wykonawcy. Faktem bezspornym jest, że w SIWZ, Zamawiający żądał dokumentu w postaci informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert  na kwotę określoną w § 5 SIWZ. (odpowiednich dla każdej z części zamówienia). Zdaniem wykonawcy, dokument złożony przez firmę 13p sp. z o.o., nie spełnia wymogów postawionych przez Zamawiającego, z uwagi na to, że jest to dokument samodzielnie wygenerowany przez 13p sp. z o.o. z systemu bankowości internetowej. Taki dokument nie jest zaś informacją banku, nie jest generowany przez bank.

Zamawiający zważył przedstawione argumenty, dodatkowo uwzględniając argumenty zawarte w wyroku KIO syg. Akt: KIO 2391/16, 2392/16. W uzasadnieniu wyroku można znajdują się sformułowania: „Celem wykazania spełniania warunku udziału w postepowaniu wykonawca ten winien przedstawić „informacje, opinie, lub zaświadczenie” pochodzące z banku, a nie samodzielnie wygenerowany wydruk – zestawienie lokat. Bez znaczenia pozostaje, ze dane zawarte w takiej informacji mogłyby się pokrywać z treścią wydruku z systemu bankowego, który nie wymaga podpisu pracownika banku. Przepisy § 1 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia w sprawie rodzaju dokumentów powielone w obowiązującej SIWZ dla postepowania – stanowią samodzielna podstawę wyznaczająca rodzaj i formę dokumentu w zakresie wykazania zdolności ekonomicznofinansowej do realizacji zamówienia i nie odsyłają w tym zakresie do uregulowań Prawa bankowego. W świetle powyższego, zachodziłyby podstawy wykluczenia wykonawcy (…)  z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 tej ustawy, gdyby nie zachodziły przesłanki do wezwania tego wykonawcy do uzupełnienia wadliwych dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, który stanowi, ze zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, albo którzy złożyli wymagane oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu.”

Tak więc dokument złożony w postępowaniu przez firmę 13p Sp. z o.o., ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław, jest błędny. Należy jednak podkreślić, że został on złożony na wezwanie w trybie art. 26 ust 2 ustawy PZP. Tym samym w trakcie powtórzonej oceny ofert będzie podlegał uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 tejże ustawy.

Podkreślić należy, że również oferta uznana za najkorzystniejszą w Części 1 zamówienia – Dostawa sprzętu TIK, posiada złożony przez Wykonawcę: 1.            Domino Computer Jarosław Myśliński ul. Podgórska 5, 05-119 Legionowo, analogiczny dokument potwierdzający zdolność ekonomiczną i finansową Wykonawcy, będący wydrukiem z systemu bankowości internetowej. Również w tym wypadku, Zamawiający nie wzywał do uzupełnienia wadliwego dokumentu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Również będzie podlegał uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Konieczność czynności powtórzenia oceny ofert i wyboru ofert najkorzystniejszych w wynika z zasad zawartych w art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp. Niezbędne jest bowiem równe traktowanie wykonawców postępowania. Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. Aby te przesłanki zostały zachowane, niezbędne jest powtórzenie czynności oceny i wyboru ofert.

Stanowisko, potwierdzające zasadność działań podjętych przez Zamawiającego zawarte jest również w orzecznictwie: wyrok KIO z 29 stycznia 2014 r. (KIO 64/14). Zgodnie z nim. zamawiający jest zobowiązany do podjęcia w postępowaniu wszelkich dostępnych mu procedur i wykonania czynności umożliwiających wykonawcy wyjaśnienie wątpliwości co do treści złożonej oferty, w szczególności takich, które mogą mieć wpływ na ocenę oferty w postępowaniu. Dopiero wyczerpanie tej procedury uprawnia zamawiającego do ewentualnego ustalenia, że dana oferta nie odpowiada treści SIWZ.

Zamawiający bezsprzecznie może więc unieważnić dokonaną ocenę ofert i powtórzyć badanie, a następnie dokonany wybór. Jedynym ograniczeniem dla ponownej oceny ofert jest fakt podpisania umowy w sprawie zamówienia – który nie miał w niniejszym postępowaniu miejsca.

 

Zdzisław Mierzejewski

Wójt Gminy Ojrzeń

Komentowanie jest wyłączone.