INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawy sprzętu TIK i pomocy edukacyjnych w ramach projektu „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu”, Znak sprawy: ZPU.271.5.2019

kliknij, aby pobrać dokument w formacie pdf

Ojrzeń, 07.10.2019 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawy sprzętu TIK i pomocy edukacyjnych w ramach projektu „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu”, Znak sprawy: ZPU.271.5.2019, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

  1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 07.10.2019 r. o godz. 11:15 w: Urzędzie Gminy w Ojrzeniu, na sali konferencyjnej – pokój nr 28, w miejscu i terminie wskazanym w SIWZ, zgodnie z terminami określonymi w art. 43 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. Zamawiający: Gmina Ojrzeń, ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń
  3. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: Część 1 – Dostawa sprzętu TIK: 189 310,00 zł (kwota brutto); Część 2 – Pomoce dydaktyczne: 43 262,40 zł (kwota brutto).
  4. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminy wykonania zamówienia, okresy gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.
Lp. Wykonawca (nazwa i adres), Cena oferty dot. Części 1 podana w trakcie otwarcia ofert Cena oferty dot. Części 2 podana w trakcie otwarcia ofert termin płatności wynagrodzenia wykonawcy /

Warunki płatności

termin wykonania zamówienia Okres gwarancji
1. Domino Computer Jarosław Myśliński ul. Podgórska 5, 05-119 Legionowo 174.699,43 zł Zgodnie z SIWZ Skrócenie terminu realizacji o 14 dni Zgodnie z SIWZ
2. 13p Sp. z o.o., ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław 38.079,81 zł Zgodnie z SIWZ Skrócenie terminu realizacji o 14 dni Zgodnie z SIWZ
3. CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., ul. Wolność 8 lok. 4 232.309,50 Zgodnie z SIWZ Skrócenie terminu realizacji o 14 dni Zgodnie z SIWZ
4. KOM-PAP OFFICE PARTNERS, ul. Niepołomicka 6, 93-467 Łódź 42.699,50 zł Zgodnie z SIWZ Skrócenie terminu realizacji o 14 dni Zgodnie z SIWZ

Zdzisław Mierzejewski

Wójt Gminy Ojrzeń

Komentowanie jest wyłączone.