OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA w postępowaniu: Dostawy sprzętu TIK i pomocy edukacyjnych w ramach projektu „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu

Ogłoszenie nr w BZP 540206461-N-2019 z dnia 30-09-2019 r.
Ojrzeń:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 602497-N-2019
Data: 26/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Ojrzeń, Krajowy numer identyfikacyjny 13037833800000, ul. Ciechanowska  27, 06-456  Ojrzeń, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-23 671-83-20, e-mail ojrzen@ciechanow.pl, faks 0-23 671-83-10.
Adres strony internetowej (url): www.ojrzen.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże: a. Dla Części I zamówienia: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonali co najmniej dwie usługi na podstawie odrębnych umów, polegające na dostawie urządzeń komputerowych, peryferyjnych i multimedialnych ( TIK ). Zakres każdego z zamówień winien opiewać na kwotę co najmniej 150 000.00 PLN brutto. b. Dla Części II zamówienia: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonali co najmniej dwie usługi na podstawie odrębnych umów, polegające na dostawie pomocy dydaktycznych. Zakres każdego z zamówień winien opiewać na kwotę co najmniej 40.000.00 PLN brutto Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: –
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże: a. Dla Części I zamówienia: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonali co najmniej dwie usługi na podstawie odrębnych umów, polegające na dostawie urządzeń komputerowych, peryferyjnych i multimedialnych ( TIK ). Zakres każdego z zamówień winien opiewać na kwotę co najmniej 150 000.00 PLN brutto. Dla Części II zamówienia: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonali co najmniej jedną usługę, polegającą na dostawie pomocy dydaktycznych. Zakres zamówienia winien opiewać na kwotę co najmniej 40.000.00 PLN brutto Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: –Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-10-04, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > POLSKI
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-10-07, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > POLSKI

Komentowanie jest wyłączone.