Zawiadomienie o wynikach postępowania „Dostawy sprzętu TIK i pomocy edukacyjnych w ramach projektu „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu”

Ojrzeń, dnia 21.10.2019 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

            Wójt Gminy Ojrzeń na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 tj. ze zm.) zawiadamia, iż w przeprowadzonym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawy sprzętu TIK i pomocy edukacyjnych w ramach projektu „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu” (znak: ZPU.271.5.2019) , w trybie przetargu nieograniczonego – zostały podjęte poniższe rozstrzygnięcia:

CZĘŚĆ 1 – Dostawy sprzętu TIK

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wybrano ofertę nr 1: Wykonawcy: Domino Computer Jarosław Myśliński ul. Podgórska 5, 05-119 Legionowo.

Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy Liczba punktów otrzymana w kryterium ceny Liczba punktów otrzymana w kryterium termin realizacji Przyznana ofercie liczba punktów
1 Domino Computer Jarosław Myśliński ul. Podgórska 5, 05-119 Legionowo 60,00 40 100,00
3 CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., ul. Wolność 8 lok. 4 48,70 40 88,70

 

DOPUSZCZENIE DO DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

Nie dotyczy postępowania

 

NIEUSTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

W postępowaniu nie przewidziano ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Nie unieważniono postępowania

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE

Oferta wykonawcy Domino Computer Jarosław Myśliński ul. Podgórska 5, 05-119 Legionowo spełnia wszelkie formalne wymogi. Termin płatności i warunki gwarancji są zgodne z postanowieniami SIWZ. Firma spełnia warunki udziału w postępowaniu – złożyła stosowne oświadczenie i dokumenty to potwierdzające. Oferta została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Brak jest przesłanek do unieważnienia postępowania. Oferta jest najkorzystniejsza i posiada najniższą cenę spośród ofert podlegających ocenie.

 

CZĘŚĆ 2 – Pomoce dydaktyczne

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wybrano ofertę nr 2: Wykonawcy: 13p Sp. z o.o., ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław.

Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy Liczba punktów otrzymana w kryterium ceny Liczba punktów otrzymana w kryterium termin realizacji Przyznana ofercie liczba punktów
2 13p Sp. z o.o., ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław 60,00 40 100,00
4 KOM-PAP OFFICE PARTNERS, ul. Niepołomicka 6, 93-467 Łódź 53,51 40 93,51

DOPUSZCZENIE DO DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

Nie dotyczy postępowania

 

NIEUSTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

W postępowaniu nie przewidziano ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Nie unieważniono postępowania

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE

Oferta wykonawcy 13p Sp. z o.o., ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław spełnia wszelkie formalne wymogi. Termin płatności i warunki gwarancji są zgodne z postanowieniami SIWZ. Firma spełnia warunki udziału w postępowaniu – złożyła stosowne oświadczenie i dokumenty to potwierdzające. Oferta została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Brak jest przesłanek do unieważnienia postępowania. Oferta jest najkorzystniejsza i posiada najniższą cenę spośród ofert podlegających ocenie.

Zdzisław Mierzejewski

Wójt Gminy Ojrzeń

 

Komentowanie jest wyłączone.