Treść zapytania ofertowego „Budowa ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej Otwartej Strefy Aktywności (OSA)”

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/2018 Wójta Gminy Ojrzeń

z dnia 08 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Budowa ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej Otwartej Strefy Aktywności (OSA)”

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Ojrzeń

 1. Ciechanowska 27

06-456 Ojrzeń

 

Nr sprawy: ZPU.271.3.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Budowa ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej Otwartej Strefy Aktywności (OSA)

 

prowadzone w trybie otwartego zapytania ofertowego (wewnętrzna procedura Zamawiającego)

 

Zatwierdzam:

 

       

                                                                                                             WÓJT

                                                                                           /-/ Zdzisław Mierzejewski

 

 

Ojrzeń, 08.06.2018 r.

 

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE:

Nazwa Zamawiającego:         Gmina Ojrzeń, reprezentowana przez Wójta Gminy Ojrzeń.

Siedziba:                                 Urząd Gminy Ojrzeń ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń

REGON:                                130378338

NIP:                                        566-187-43-65

Strona internetowa:                www.ojrzen.pl

Godziny urzędowania:           8:00-16:00

e-mail:                         sekretariat@ojrzen.pl

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

Urząd Gminy Ojrzeń, ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń, tel (23) 671 83 20, fax (23) 671-83-10, podając znak postępowania: ZPU.271.12.2018

Zamawiający nie dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających.

Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Ojrzeń, ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń, tel. (23) 671 83 20;
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Ojrzeń/ jest Pan Grzegorz Drążkiewicz, usc@ojrzen.pl, 23 671 83 20 ;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 271.12.2018 Nazwa Postępowania: Budowa ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej Otwartej Strefy Aktywności (OSA) prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), oraz Zarządzenia nr 24/2018 Wójta Gminy Ojrzeń z dnia 08 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Budowa ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej Otwartej Strefy Aktywności (OSA)”

 • PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, polegających na: „Budowie ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej Otwartej Strefy Aktywności (OSA)”. Obejmuje następujące odcinki/elementy robót:
 • Wykonanie podłoży placu zabaw
 • Ogrodzenia terenu w zakresie wskazanym w projekcie (ogrodzenie całego terenu jest już wykonane);
 • Dostawy i montażu urządzeń oraz wyposażenia strefy fitness
 • Dostawy i montażu urządzeń oraz wyposażenia placu zabaw;
 • Dostawy i montażu urządzeń i wyposażenia strefy relaksu
 • Wykonanie nasadzeń.
 1. Niniejsza inwestycja współfinansowana jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywnosci (OSA) Edycja 2018.
 2. Wspólny Słownik Zamówień:
  • Kod CPV 45111000-0 Roboty budowlane – roboty ziemne
  • Kod CPV 45233340-4 Roboty budowlane – roboty ziemne i fundamenty pod urządzenia
  • Kod CPV 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
  • Kod CPV 37440000-4 Dostawa i montaż siłowni plenerowych
  • Kod CPV 36535200-2 Wyposażenie placu zabaw
 3. Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do zapytania ofertowego:

 • Dokumentacja projektowa – załącznik nr 1a;
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (Szczegółowe Specyfikacje Techniczne) – załącznik nr 1b;
 • Przedmiar prac/kosztorys ofertowy – załącznik nr 1c;

Przedmiar robót obejmuje wszystkie prace związane z wykonaniem całości zamówienia, jednakże ma on jedynie charakter informacyjny, przedmiot zamówienia obejmuje wszelkich prac niezbędnych do realizacji zamówienia, przewidzianych w dokumentacji projektowej i niniejszym dokumencie.

 

Wszędzie, gdzie w dokumentach wskazanych powyżej, zawarto sformułowania: „powinno”, „winno”, „należy” i podobne, należy to traktować jako wymóg bezwzględny, nie zaś zalecenie, czy wskazówkę.

Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym także:

 • przedstawienie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania (atestów, aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji zgodności, protokołów badań itp.) w robotach budowlanych, materiałów użytych do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz na dostarczone urządzenia, na każde żądanie inspektora nadzoru, a także dołączenia przedmiotowych dokumentów do dokumentacji powykonawczej,
 • oznakowania i właściwego zabezpieczenia terenu budowy,
 • zapewnienia dostępu (dojścia i dojazdu) do posesji ich mieszkańcom i użytkownikom podczas prowadzenia robót,
 • po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż ewentualnych obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,
 • odtworzenia znaków geodezyjnych (kamieni granicznych) w przypadku ich naruszenia,
 • uzgodnienia z zarządcami dróg, w pasie których będą prowadzone roboty budowlane (tymczasowe organizacje ruchu, itp.)
 • kosztów wykopu i wywózki oraz utylizacji urobku,
 • wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, w przypadku wymogu jej wystąpienia,
 • usunięcia kolizji z urządzeniami obcymi.

Wskazane jest dokonanie wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia  i uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do prawidłowej wyceny robót.

 1. Podstawowe wymagania dotyczące robót:
  • Wykonawca po podpisaniu umowy, a przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych, zobowiązany będzie do uzgodnienia i zaakceptowania z Zamawiającym szczegółowego planu (harmonogramu rzeczowo-finansowego) wykonania robót.
  • Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, STWiOR (SST) i poleceniami Inspektora Nadzoru. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
  • Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabryczne nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym oraz jakościowo i gatunkowo wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiOR (SST).
  • Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób nie powodujący uszkodzenia infrastruktury nadziemnej, podziemnej i mienia osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wynikłej z tytułu wyrządzenia powyższych szkód.
  • Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich czynności towarzyszących związanych z przebudową kolidującego uzbrojenia terenu, w tym m.in. zgłoszenie o zamiarze rozpoczęcia robót, przeprowadzenia prób, badań, odbiorów z udziałem właścicieli, użytkowników bądź zarządzających uzbrojeniem oraz pokrycia kosztów z tym związanych.
  • Równoważność materiałów:
 1. W projektach budowlanych, przedmiarach robót mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, których charakterystyka nie jest gorsza niż parametry urządzeń czy materiałów podanych w opracowaniach projektowych. Wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy urządzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca. Zwrot „równoważne” oznacza możliwość uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych poprzez dopuszczenie ofert opartych na równoważnych ustaleniach.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń i materiałów równoważnych opisywanym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót o parametrach nie gorszych od wymaganych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, które uwiarygodniają proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia. Wykonawca proponujący urządzenia i materiały równoważne do oferty przedstawi dokumenty dane techniczne pokazujące, że proponowany element zamienny spełnia wymienione wymagania zarówno pod względem technicznym i jakościowym wraz z oświadczeniem producenta, że proponowane urządzenie jest równoważne do zaproponowanego w dokumentacji co do celu jego przeznaczenia. Wymogi dotyczące stosowanych do projektowania i zabudowy materiałów i urządzeń zostały zawarte w załączniku nr 10 do zapytania ofertowego.
 3. Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt stosowne pozwolenia oraz uzgodnienia wynikające ze zmiany na urządzenia lub rozwiązania równoważne, w tym poniesie pełne koszty wynikające ze wszelkich zmian.
 4. Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału oraz załączenie niezbędnych dokumentów, takich jak atest PZH, deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta, zawierająca wszystkie parametry techniczno- eksploatacyjne wraz z charakterystyką pracy urządzeń ujętych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
 5. Zamawiający nie wyraża zgody, aby proponowane urządzenia równoważne były prototypami lub urządzeniami testowymi. Wymogiem bezwzględnym jest, by były to urządzenia sprawdzone, pracujące na innych zrealizowanych obiektach (podać obiekty w których zostały zamontowane oraz rok realizacji) przez okres nie krótszy niż 2 lata. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania oględzin i sprawdzenia działania urządzenia równoważnego pracującego na wskazanym obiekcie. Oferent przedstawiając rozwiązania równoważne nie może naruszyć praw osób trzecich z tytułu patentów, znaków towarowych, praw autorskich i innych oraz oświadcza, że wymagana dla realizacji przedmiotu umowy produkcja i sprzedaż nie jest prowadzona z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji.
 6. Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie projektem, szczególnie w zakresie kosztów eksploatacji, niezawodności działania. Wykonawca musi mieć świadomość, iż możliwość zastosowania urządzeń równoważnych uzależniona będzie od ich zgodności ze wszystkimi parametrami określonymi w projekcie, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz akceptacji projektanta, inspektora nadzoru i zamawiającego.
 1. Wymagania dotyczące gwarancji:

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej gwarancji na wykonanie roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia i materiały na okres wskazany w formularzu ofertowym. Warunki gwarancji opisuje projekt umowy, stanowiący załącznik do niniejszego ZO.

Długość okresu gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia min. 36 miesięcy, zaś maksymalnie 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego, niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszt uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba że gwarancja producenta danego urządzenia wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych.

 1. Koszty dostawy i montażu wszelkich urządzeń i instalacji muszą zawierać całość kosztów związanych z realizacją, w tym wykonanie projektów wykonawczych w uzgodnieniu z Zamawiającym, jeśli takie będą niezbędne do należytego wykonania całości zadania oraz uzyskania certyfikatów, dopuszczenia do użytkowania oraz koszty rozruchu, instruktaży, szkoleń oraz gwarancji.
 2. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych, będą one dokonywane w polskich złotych (PLN).
 3. Wymagany termin płatności faktury – 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego.
 4. Ilekroć w dalszej części mowa jest o ,,Wykonawcy”, należy przez to rozumieć każdego z oferentów, którzy ofertę składają.
 5. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Województwo: mazowieckie,

Powiat: ciechanowski,

Gmina: Ojrzeń,

Miejscowość: Ojrzeń

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin nieprzekraczalny i maksymalny: 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni od daty podpisania umowy. Termin minimalny: 30 (słownie: trzydzieści) dni od daty podpisania umowy.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią na stepujące warunki udziału w postępowaniu:

1) Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy;

Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowa i deliktowa) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

2) Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej;

Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże:

 • wykonanie co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej o wartości nie niższej niż brutto 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegającej na wykonaniu placów zabaw i/lub stref fitness (siłowni zewnętrznych).
 • dysponowanie co najmniej jedną osobą uprawnioną zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. 1 osobą (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności umożliwiającej kierowanie robotami budowlanymi, będącymi przedmiotem zamówienia,

Zamawiający oceni spełnienie powyższych warunków na podstawie przedstawionych          przez Wykonawcę dokumentów na zasadzie spełnia- nie spełnia.

 1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie.
 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa powyżej, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do złożenia dokumentów wymienionych w Rozdziale XII. Niniejszego ZO.
 • ODRZUCENIE OFERTY I WYKLUCZENIE WYKONAWCÓW
  1. Wykonawców, których oferty podlegają odrzuceniu, wyklucza się z postępowania.
  2. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
   • jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
   • została złożona przez podmiot:
    1. niespełniający warunków udziału w postępowaniu lub
    2. powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem:
     • Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:
      • uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
      • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
      • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
      • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
      • pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób., lub:
     • została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
    3. Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego, lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu.
   • WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Nie wymaga się wniesienia wadium.

 1. WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 2. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt .2);
 3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (Rozdział XIII. niniejszego ZO) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 4. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt 2), po upłynięciu, którego Zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści zapytania bez rozpoznania.
 5. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim wykonawcom, którzy złożyli zapytania, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej: ojrzen.pl .
 6. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
 7. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich wykonawców.
 8. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:
 9. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, pod rygorem nieważności, pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
 10. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami jest:
  • Adam Dejnakowski – 23 671-83-20
 11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
 12. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
 13. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 14. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
 15. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 3 nie powoduje utraty wadium.
 16. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 • OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
  1. Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ZO.
  2. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu.
  3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
  4. Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:
   1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do ZO;
   2. Pełnomocnictw, określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy);
   3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia publicznego. Zakres pełnomocnictwa dotyczy co najmniej: reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie ( jeżeli dotyczy).
  5. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oprze się na oświadczeniu złożonym przez Wykonawcę.
  6. Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów składających się na treść zapytania, którą należy odczytywać wraz z ewentualnymi późniejszymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego i publikowanymi na stronie internetowej Zamawiającego.
  7. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia, ustalenia oraz zmiany stają się integralną częścią zapytania i będą wiążące przy składaniu ofert.
  8. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej wraz z wymaganymi podpisami Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.
  9. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
  10. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w rozdziale I niniejszego zapytania i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

 

OFERTA na zadanie pn:

„Budowa ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej Otwartej Strefy Aktywności (OSA)” nie otwierać przed dniem 22.06.2018 r. do godz. 11:15

 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

 1. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej.

 

 • MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
  1. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego, Gminy Ojrzeń, sekretariat (pokój nr 20) Urzędu Gminy Ojrzeń, ul. Ciechanowska 27 w terminie do dnia 06.2018 r. do godziny 11:00.
  2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
  3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
  4. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej nadania przesyłką pocztową czy kurierską.
  5. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej w dniu

22.06.2018 r. o godz. 11:15.

 • INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w tym postępowaniu.

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT
 2. Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się sumę punktacji: Ocena punktowa: Kryterium ceny C+ Kryterium okres gwarancji G+ Kryterium termin realizacji T
 3. a) cena za przedmiot zamówienia 60% (max. 60 pkt)
 4. b) okres gwarancji 10% – (max. 10 pkt).
 5. c) termin realizacji 30% – (max. 30 pkt).

Wykonawcy będą oceniani według następującego wzoru:

Kryterium ceny:

cena minimalna

Ocena punktowa C = —————— X 100 pkt x 60%

cena badana

kryterium ceny zamówienia zostanie obliczony wg zasady, że każdy 1 pkt.  to 1% wagi kryterium.

Kryterium okres gwarancji (G):

 • minimalny okres gwarancji wymagany w opisie przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy;
 • maksymalny okres gwarancji wymagany w opisie przedmiotu zamówienia wynosi 60 miesięcy

Kryterium – okres gwarancji  zostanie obliczone według następującego wzoru:

Okres gwarancji badany

(nie mniej niż 36)

Ocena punktowa G = ———————————— X 100 pkt x 10%

Okres gwarancji najdłuższy

(nie więcej niż 60)

 1. Okresy gwarancji oceniane będą w jednostkach miesięcznych.
 2. kryterium okres gwarancji zamówienia zostanie obliczony wg zasady, że każdy 1 pkt.  to 1% wagi kryterium.

Kryterium termin realizacji (T):

 • Minimalny (najkrótszy – nie można zaoferować terminu krótszego) termin realizacji zamówienia wymagany w SIWZ wynosi 30 dni od daty podpisania umowy;
 • maksymalny (najdłuższy – nie można zaoferować terminu dłuższego) termin realizacji zamówienia wymagany w SIWZ wynosi 60 dni od daty podpisania umowy;

Kryterium – termin realizacji  zostanie obliczone według następującego wzoru:

Okres realizacji najkrótszy

(nie mniej niż 30)

Ocena punktowa T = ———————————— X 100 pkt x 30%

Okres realizacji badany

(nie więcej niż 60)

termin realizacji oceniany będzie w dniach.

 1. termin realizacji oceniany będzie w dniach.
 2. kryterium termin realizacji zamówienia zostanie obliczony wg zasady, że każdy 1 pkt. to 1% wagi kryterium.

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku. O wyborze oferty zadecyduje liczba punktów przyznanych ofercie. Wygra oferta, która otrzyma najwięcej punktów w zbiorze ofert badanych (nieodrzuconych).

 

 • INFORMACJA O PRZEBIEGU I ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA
 1. Zamawiający poprawia w ofercie:
  1. oczywiste omyłki pisarskie,
  2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ZO, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Zamawiający w zakresie definiowania oczywistych omyłek będzie stosował wykładnię prawa zamówień publicznych.

 1. Niezwłocznie po zakończeniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej  ojrzen.pl informację o:
  • wyborze wykonawcy,
  • odrzuceniu wszystkich złożonych ofert,
  • niezłożeniu żadnej oferty,
  • zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

Niezależnie od zamieszczenia informacji na podanych wyżej stronach internetowych o wynikach postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

 • OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 

 1. Zmiana ceny ofertowej brutto może nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych w niniejszym ZO oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik do ZO.
 2. Wykonawca wypełnia formularz oferty zgodnie z jego treścią. Oferta musi zawierać ryczałtową wartość brutto (z VAT) w złotych, zwaną dalej „ceną”. Cena musi zawierać wartość podatku VAT oraz ewentualne upusty i rabaty. Wysokość stawki podatku od towarów i usług VAT wynika z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z poźn. zm.).
 3. Obowiązującym wynagrodzeniem w niniejszym postępowaniu jest wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.):
  • „§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
  • 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.”
 4. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji projektowej wynikających z jej niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to między innymi następujące koszty: podatku VAT w wysokości 23 % , wykonania wszelkich robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), odwodnienia wykopów, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zagęszczenia gruntu, przekopów kontrolnych, wykonania ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, odtworzenia dróg i chodników zniszczonych w trakcie prowadzenia robót, pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych i innych czynności wynikających z umowy, jak również wszelkich innych niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia, a także koszt uzyskania wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
 5. Skutki finansowe jakichkolwiek wad (błędów) w dokumentacji projektowej obciążają wykonawcę zamówienia, a zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się szczegółowe sprawdzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jak również przyszłego placu budowy.
 6. Cena ofertowa ulegnie zwiększeniu tylko w sytuacjach określonych we wzorze umowy, czyli w sytuacji urzędowego zwiększenia stawek podatkowych, w tym stawki VAT. Zmniejszenie ceny ofertowej nastąpi w przypadku zrezygnowania przez zamawiającego z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy, a więc wystąpienia tzw. „robót zaniechanych” oraz w sytuacji zmniejszenia urzędowych stawek podatkowych, w tym VAT.
 7. Do oferty nie należy załączać do kosztorysu ofertowego.
 8. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto.
 9. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Cena ofertowa musi zawierać również:
  • ceny materiałów w I klasie, jakości lub gatunku, oznakowane CE i/lub B, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych,
  • koszt robót przygotowawczych i towarzyszących na terenie objętym zamówieniem,
  • koszty związane z zagospodarowaniem odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, inne koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, dostarczenie dokumentów (odpowiednio: atesty, certyfikaty, deklaracje, recepty, badania) na proponowane materiały przed ich wbudowaniem celem zatwierdzenia przez inspektora, roboty przygotowawcze, roboty zabezpieczające, porządkowe, pomiary, geodezyjne obmiary wykonanych robót, utrzymanie zaplecza budowy, dokumentacja powykonawcza.
 11. Cena oferty powinna zawierać ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę (niedopuszczalne są żadne negocjacje cenowe).
 12. Cena oferty musi zawierać wycenę prac budowlanych wykonanych w najwyższym standardzie jakościowym.
 • WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
  1. Przed podpisaniem umowy na udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto.
  2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
  3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w jednej lub w kilku z następujących form: a) pieniądzu,
   1. poręczeniach bankowych,
   2. gwarancjach bankowych,
   3. gwarancjach ubezpieczeniowych.
  4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy zamawiającego Bank Spółdzielczy w Płońsku Nr 56 8230 0007 0017 2651 2000 0011.
  5. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniężna Wykonawca dostarcza w oryginale na adres Zamawiającego najpóźniej w dniu zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia, ale przed jej podpisaniem.
  6. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
  7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
  8. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 3 niniejszego rozdziału.
  9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
  10. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wartości 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Wartość 30% kwoty zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

 

 • ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMOWY
 1. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4 do ZO,

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy – w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

 1. Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót:

1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:

 1. a) klęski żywiołowe;
 2. b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, dokonywanie odbiorów;

2) odmiennej od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;

3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności:

 1. a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego; ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć,
 2. b) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji- zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia.
 3. c) zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów
  o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury, w szczególności:

– przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;

– odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, odmowa właścicieli terenu na których realizowana jest inwestycja na udostępnienie nieruchomości;

4) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych Kontraktem.

5) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, wynikłych na skutek dokonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

6) w przypadku kradzieży, zniszczenia, wandalizmu obiektów i urządzeń przez osoby trzecie w trakcie realizacji umowy, a Wykonawca dołożył należytej staranności w zabezpieczeniu mienia i to wykaże.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin przewidziany na ukończenie robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

 1. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:

1) niedostępność na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

2) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, z tym, że wszystkie elementy oceniane nie mogą być mniej korzystne dla Zamawiającego lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;

3) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, które nie odbiega od rynkowych uwarunkowań;

4) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, wynikłych na skutek dokonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

5) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;

6) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

7) zmiana lokalizacji urządzeń technicznych ze względów technicznych, administracyjnych;

8) osiągnięcie obniżenia kosztów, lepszych parametrów technicznych, użytkowych, estetycznych od przyjętych w dokumentacji projektowej.

9) zmiany są korzystne dla zamawiającego na etapie realizacji umowy lub przyniosą korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt II możliwa jest
w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń.

III. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:

1) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w zapytaniu np. osób z uprawnieniami;

2) zmiana osób podanych w ofercie wykonawcy przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi zapytania, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę);

3) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem;

4) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający rezygnuje;

5) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z zapytaniem.

W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych wyżej, możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót.

W przypadku pkt 4, zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający rezygnuje.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest możliwa w przypadkach wskazanych wyżej, na zasadach określonych w warunkach umowy.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiany danych teleadresowych,

2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);

Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

 

 1. OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA

Przedmiotowe Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone w dniu 08 czerwca 2018 r. roku na stronie Zamawiającego: www.ojrzen.pl, www.ugojrzen.bip.org.pl.

 

 • INFORMACJA O PODWYKONAWCACH
 1. Powierzenie jakichkolwiek części robót podwykonawcy wymaga zachowania procedury określonej w art. 6471 Kodeksu cywilnego, w przypadku braku której nie powstaje odpowiedzialność solidarna Zamawiającego względem podwykonawców.
 2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
 3. Wykonawca, który zamierza wykonać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wskazać w ofercie, jaką część zamówienia (zakres zamówienia), wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz wskazać firmę podwykonawcy. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi w ofercie tych informacji, Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane silami własnymi, bez udziału Podwykonawców.
 4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
 5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

 

 • POZOSTAŁE INFORMACJE
 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
  1. do zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert,
  2. zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert,
  3. odwołania postępowania do momentu złożenia ofert,
  4. unieważnienia postępowania jeśli:
 • cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania,
 • postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu.

W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.

 1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów lub oświadczeń bądź złożone dokumenty i/lub oświadczenia zawierają braki, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Czynność uzupełnienia dokumentów i/lub oświadczeń jest czynnością jednokrotną. Uzupełnieniu nie podlega treść oferty rozumiana jako zakres zobowiązania Wykonawcy.
 2. Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i/lub oświadczeń.

 

 • ZAŁĄCZNIKI
 • Dokumentacja projektowa – załącznik nr 1a;
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (Szczegółowe Specyfikacje Techniczne) – załącznik nr 1b;
 • Przedmiary prac i kosztorysy ofertowe – załącznik nr 1c;
 • Formularz oferty – załącznik nr 2,
 • Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3,
 • Projekt umowy – załącznik nr 4,

Komentowanie jest wyłączone.