INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ojrzeń, w okresie od 13 września 2018 r., do 12 września 2021 r., Znak sprawy: ZPU.271.13.2018, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

kliknij, aby pobrać dokument w formacie pdf

Ojrzeń, 24.07.2018 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ojrzeń, w okresie od 13 września 2018 r., do 12 września 2021 r., Znak sprawy: ZPU.271.13.2018, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

  1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 24 lipca 2018 r. o godz. 11:15 w: Urzędzie Gminy w Ojrzeniu, na sali konferencyjnej – pokój nr 28, w miejscu i terminie wskazanym w SIWZ, zgodnie z terminami określonymi w art. 43 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. Zamawiający: Gmina Ojrzeń, ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń
  3. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 200.000,00 zł brutto na całe zamówienie.
  4. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminy wykonania zamówienia, okresy gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.
  Oferta nr 1 Wykonawca: Oferta nr 2 Wykonawca:

 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Płocku, ul. Królewiecka 28, 09-402 Płock UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA Przedstawicielstwo Regionalne w Poznaniu ul. Gen. T. Kutrzeby 12A/101 61-719 Poznań
Cena łączna 119.621,00 232.371,00
WYSOKOŚĆ FRANSZYZ
1. ubezpieczenie mienia od ognia i  innych zdarzeń losowych Brak Zniesiona
2. ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku Brak Zniesiona
3. ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia Brak Zniesiona
4. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych Brak Zniesiona
5. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej* brak Zniesiona
KLAUZULE FAKULTATYWNE
Klauzula funduszu prewencyjnego NIE NIE
Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia NIE TAK
Klauzula odstąpienia od zasady proporcji przy likwidacji szkody TAK TAK
Klauzula ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji TAK TAK
Klauzula aktów terroryzmu TAK NIE
Klauzula ubezpieczenia mienia w nienazwanych lokalizacjach TAK TAK
Klauzula zalaniowa NIE TAK
Klauzula kosztów poszukiwania miejsca awarii TAK TAK
Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania TAK TAK
Klauzula katastrofy budowlanej TAK TAK
Klauzula deszczu nawalnego NIE TAK
Klauzula ubezpieczenia mienia od następstw działania mrozu TAK TAK
Klauzula kosztów usunięcia awarii TAK TAK
Klauzula ubezpieczenia maszyn i urządzeń od uszkodzeń TAK TAK
Klauzula włączenia odpowiedzialności na zasadzie słuszności TAK NIE
Klauzula włączenia odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych TAK NIE
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia Zgodny z SIWZ Zgodny z SIWZ
OKRES GWARANCJI
Okres gwarancji n/d – zgodnie z SIWZ n/d – zgodnie z SIWZ
WARUNKI PŁATNOŚCI
Warunki płatności Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ

 

 Zdzisław Mierzejewski

Wójt Gminy Ojrzeń

Komentowanie jest wyłączone.