Wyjaśnienia treści SIWZ  na zapytania z 17.07.2018 r. w postępowaniu Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ojrzeń w okresie od 13.09.2018 do 12.09.2021

kliknij aby pobrać treść w formacie pdf

 Ojrzeń, dnia 19.07.2018 r.

ZPU.271.13.2018

 

WSZYSCY WYKONAWCY

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1579) Zamawiający: Gmina Ojrzeń, ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń, REGON 130378338, udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pod nazwą: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ojrzeń w okresie od 13.09.2018 do 12.09.2021”.

 

Pytania do całego zamówienia:

 

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych, iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy,  podtrzymuje wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, gdy zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez agenta ubezpieczeniowego, który z racji na specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę?

 

Odpowiedź

Tak, zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w punkcie 9 SIWZ.

 

Pytanie nr 2

Prosimy o wykreślenie z treści pkt 11 SIWZ zapisu „W przypadku gdy Wykonawca nie dochowa wskazanego terminu Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w umowie o udzielenie zamówienia publicznego”.

 

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych:

 

Pytanie nr 3

Prosimy o szczegółowy opis szkody w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych wraz z podaniem jej przyczyny.

 

Odpowiedź

Przyczyną szkody z 2017 roku na kwotę 34.440,00 zł był huragan, w wyniku którego doszło do zerwania dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu. Odnośnie pozostałych szkód wszelkie informacje jakie posiada zamawiający zostały opisane w SIWZ pkt 33 – informacja o szkodowości.

 

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie mają być pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki, namioty, kioski, budki, nie związane trwale z podłożem obiekty, oraz mienie będące w trakcie budowy, instalacji lub montażu.

 

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 5

Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Odpowiedź

Tak, zgłoszone do ubezpieczenia mienie posiada zezwolenie na użytkowanie.

 

Pytanie nr 6

Pokrycie dachów – prosimy o informacje czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki z dachem krytym strzechą (słoma, trzcina itp.) a także z dachem krytym drewnianymi gontami, płytami wiórowymi, łupkami, deszczułkami itp.

 

Odpowiedź

Budynki kryte w sposób określony w pytaniu nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia.

 

Pytanie nr 7

Prosimy o informacje czy od 1997 r. (włącznie) w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiła powódź. Jeśli tak, prosimy o wskazanie dotkniętych nią lokalizacji oraz podanie przybliżonej wysokości strat.

 

Odpowiedź

Powodzi we wskazanym okresie nie było.

 

Pytanie nr 8

Prosimy o informacje czy od 2010 r. (włącznie) w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. Jeśli tak, prosimy o wskazanie dotkniętych nimi lokalizacji oraz podanie przybliżonej wysokości strat.

 

Odpowiedź

W ubezpieczonych lokalizacjach nie było tego typu szkód.

 

Pytanie nr 9

W związku z zapisem na str. 35 SIWZ, wg którego ubezpieczeniem na pierwsze ryzyko ma być objęte wyposażenie i infrastruktura zewnętrzna, w tym drogowa – prosimy o podanie wartości księgowej lub odtworzeniowej ww. przedmiotów. Bowiem mimo ubezpieczenia systemem pierwszego ryzyka, do oceny ryzyka i kalkulacji składki niezbędne jest określenie wartości tychże przedmiotów, co umożliwi oszacowanie ekspozycji na szkodę.

 

Odpowiedź

Wartość mienia wskazanego w pytaniu wynosi ok. 16.800.000 zł.

 

Pytanie nr 10

Prosimy o informację, czy w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zostają zgłoszone mosty, przepusty i wiadukty?

 

Odpowiedź

Przepusty i most tak, zamawiający nie posiada wiaduktów.

 

Pytanie nr 11

W przypadku potwierdzenia na powyższe pytanie prosimy o udostępnienie wykazu z wskazaniem lokalizacji, opisem konstrukcji i długości przęseł poszczególnego mostu.

 

Odpowiedź

Most drewniany na podbudowie stalowo-betonowej o długości 32 mb i szerokości 4 mb zlokalizowany jest w miejscowości Kownaty-Borowe.

 

 

Pytanie 12

Prosimy o potwierdzenie  że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

 

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 13

Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie limitu dla ryzyka śniegu, w tym zalania w wyniku topnienia śniegu lub lodu, a także szkody powstałe pod wpływem jego ciężaru. Proponujemy limit w wysokości 200 000,00 zł.

 

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 14

Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi. Proponujemy limit w wysokości 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

 

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 15

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ, chyba, że w SIWZ zaznaczono wprost inaczej.

 

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 16

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli nie wskazano inaczej, określone w SIWZ limity odpowiedzialności są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie ubezpieczenia

 

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 17

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych nie będą wysypiska lub składowiska odpadów a także sortownie, spalarnie lub inne budynki, w których prowadzona jest działalność związana utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

 

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza z zastrzeżeniem, że podstawowa segregacja odpadów może się odbywać w ubezpieczanych lokalizacjach.

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że w każdym przypadku, gdy w SIWZ jest zapis „suma gwarancyjna (podlimit) na jedno i wszystkie zdarzenia” chodzi o podlimit sumy gwarancyjnej, a nie odrębną sumę gwarancyjną.

 

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych (powyższe nie dotyczy drobnych usług świadczonych przez personel domów opieki społecznej na rzecz podopiecznych czy placówek oświatowych).

 

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony OC z tyt. organizacji imprez masowych nie obejmuje i nie będzie obejmować  imprez związanych ze sportami motorowymi, motorowodnymi, lotniczymi, ani takich, gdzie chodzi o uzyskanie maksymalnej prędkości.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie są i nie będą obejmowane imprezy związane ze sportami ekstremalnymi takimi jak:  skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning itp.

Odpowiedź

Zamawiający nie planuje przeprowadzania tego typu imprez i nie wymaga żeby zakres ochrony obejmował szkody wyrządzone podczas organizacji imprez opisanych w pytaniu.

 

Pytanie nr 5

Prosimy w potwierdzenie, że w OC za produkt gastronomiczny ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.

 

Odpowiedź

SIWZ nie zawiera uregulowań w tym zakresie w związku z powyższym w tym zakresie zastosowanie będą miały ogólne warunki ubezpieczenia wykonawcy.

 

Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami. Prosimy jednocześnie o wprowadzenie dla tego rodzaju szkód podlimitu w wys. 200 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź

SIWZ nie zawiera uregulowań w tym zakresie w związku z powyższym w tym zakresie zastosowanie będą miały ogólne warunki ubezpieczenia wykonawcy.

 

Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z unieszkodliwianiem, utylizacją lub jakimkolwiek innym przetwarzaniem odpadów.

 

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza z zastrzeżeniem, że szkody wynikające z podstawowej segregacji odpadów winny być objęte ochroną.

 

Pytanie nr 8

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, administrowaniem, zarządzaniem wysypiskiem/składowiskiem śmieci/odpadów.

 

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 9

Jeżeli Zamawiający posiada/użytkuje/zarządza/administruje wysypiskiem/składowiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów i/lub sortownią odpadów to prosimy podanie poniższych informacji:

  1. Gdzie się znajduję – adres
  2. Od kiedy funkcjonuje
  3. Na jak dużym obszarze
  4. Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy
  5. rodzaj odpadów (czy są również niebezpieczne)
  6. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie tych obiektów.

 

 

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada/użytkuje/zarządza/administruje wysypiskiem/składowiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów i/lub sortownią odpadów.

 

Pytanie nr 10

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego.

 

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie 11

Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość w zakresie OC obejmuje wszystkie jednostki zgłoszone do ubezpieczenia i że brak jest rezerw szkodowych.

 

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, przy czym informacja o rezerwie podana jest przy informacji o szkodzie.

 

Pytanie nr 12

Prosimy o wyłączenie Klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych z zakresu ubezpieczenia OC.

 

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

 

Pytanie 13

Prosimy o wyłączenie Klauzuli ubezpieczenia mienia w nienazwanych lokalizacjach z katalogu klauzul fakultatywnych dla ubezpieczenia OC.

 

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ klauzula ubezpieczenia mienia w nienazwanych lokalizacjach nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

 

Pytanie nr 14

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie koszty dodatkowe, jak koszty wynagrodzenia rzeczoznawców, koszty obrony sądowej, koszty poniesione w celu zmniejszenia szkody, będą pokrywane w granicach sumy gwarancyjnej.

 

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 15

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony będzie obejmować koszty poniesione przez ubezpieczającego w celu zmniejszenia szkody, o ile będą one poniesione w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego oraz będą udokumentowane i celowe, chociażby okazały się nieskuteczne.

 

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 16

Prosimy o wprowadzenie możliwości zastosowania przez Wykonawcę prawa do regresu do podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie z ubezpieczającym/ ubezpieczonym w zakresie ubezpieczenia OC. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, to prosimy o wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie z ubezpieczającym/ ubezpieczonym lub informację o tych podmiotach.

 

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednostkami powiązanym kapitałowo lub organizacyjnie z zamawiającym są jednostki organizacyjne oraz zakłady budżetowe Gminy Ojrzeń.

 

Pytanie nr  17

Prosimy o potwierdzenie, że istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie ubezpieczenia OC będą możliwe wyłącznie za zgodą obu stron.

 

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 18

Prosimy o potwierdzenie, że zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w wyniku podwyższenia wysokości sumy gwarancyjnej lub podwyższenia limitów odpowiedzialności – proporcjonalnie do zmiany i okresu ubezpieczenia w którym zmiana będzie obowiązywała – nie oznacza, że suma gwarancyjna i/lub podlimity mogą zostać podwyższone bez zgody wykonawcy (tym samym oznacza, że podwyższenie sumy gwarancyjnej lub limitów odpowiedzialności wymaga zawsze zgody obu stron).

 

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 19

Prosimy o potwierdzenie, że zmiana polegająca na włączeniu do ochrony w zakresie ubezpieczenia OC nowych jednostek (innych niż wskazanie aktualnie w SIWZ) będzie wymagać zgody obu stron.

 

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 20

Prosimy o potwierdzenie, że nowe jednostki mogą zostać włączone do ochrony w zakresie ubezpieczenia OC, pod warunkiem że rodzaj i zakres ich działalności będzie tożsamy ze zgłoszonym aktualnie do ubezpieczenia oraz będą spełniać minimalne obowiązujące wymogi zabezpieczeń.

 

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 21

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

 

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 22

Prosimy o potwierdzenie, że kwestia wyłączeń odpowiedzialności nie została uregulowana w SIWZ i Umowie – a więc będą miały zastosowanie wyłączenia ujęte w OWU i klauzulach do OWU Wykonawcy.

 

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że w zakresie nie uregulowanym w SIWZ zastosowanie będą miały ogólne warunki ubezpieczenia wykonawcy.

 

Ubezpieczenia komunikacyjne:

 

Pytanie nr 1

Prosimy o wprowadzenie amortyzacji dla pojazdów powyżej 13 roku eksploatacji.

 

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 2

Prosimy o wykreślenie zapisu „W przypadku niedoubezpieczenia nie ma zastosowania zasada proporcji przy wypłacie odszkodowania.”.

 

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 3

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia AC zapisu: „gwarantowana suma ubezpieczenia”.

 

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 4

Prosimy o wyłączenie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych.

 

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 5

W odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych, prosimy o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wykreślnie zapisu: „Ubezpieczyciel rezygnuje z prawa do regresu w stosunku do:
– pracowników ubezpieczającego / ubezpieczonego niezależnie od formy zatrudnienia,
– stażystów, praktykantów, wolontariuszy którym powierzono wykonywanie pracy, osoby skierowane do wykonywania prac na rzecz ubezpieczającego / ubezpieczonego,
–   podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie z ubezpieczającym/ ubezpieczonym.”

 

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 6

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o modyfikację powyższego zapisu poprzez dodanie „z wyłączeniem szkód wyrządzonych umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.”.

 

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

 

Pytanie nr 7

Prosimy o modyfikację klauzuli zgłaszania szkód w odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych: „zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Ubezpieczyciel może określić w OWU dłuższe terminy zgłaszania szkód” poprzez dodanie „nie dotyczy szkód kradzieżowych, do zgłaszania których zastosowanie mają OWU wykonawcy”.

 

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 8

Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ: „W przypadku zawierania w okresie ubezpieczenia dodatkowych umów ubezpieczenia okres ubezpieczenia kończyć się będzie z dniem zakończenia umów ubezpieczenia zawartych na podstawie niniejszej SIWZ, a składka naliczana będzie za okres udzielonej ochrony, proporcjonalnie do jego trwania (wg systemu „pro rata temporis”, bez stosowania tabeli frykcyjnej).  Z wyłączeniem Assistance gdzie pobieramy składkę roczną.

 

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

 

Pytanie nr 9

Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ: „Wykonawca zobowiązuje się przyjąć do ubezpieczenia mienie zgłaszane przez Ubezpieczającego w trakcie obowiązywania umowy na warunkach i stawkach nie mniej korzystnych niż zaproponowane w ofercie przetargowej  – w AC do 400 000,00 zł

 

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie limitu wartości pojazdu w wysokości 1.000.000 zł.

Zdzisław Mierzejewski

Wójt Gminy Ojrzeń

Komentowanie jest wyłączone.