Wyjaśnienia treści SIWZ na zapytania z 18.07.2018 r. w postępowaniu Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ojrzeń w okresie od 13.09.2018 do 12.09.2021

kliknij, aby pobrać treść w formacie pdf.

 Ojrzeń, dnia 19.07.2018 r.

ZPU.271.13.2018

 

WSZYSCY WYKONAWCY

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1579) Zamawiający: Gmina Ojrzeń, ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń, REGON 130378338, udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pod nazwą: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ojrzeń w okresie od 13.09.2018 do 12.09.2021”.

 

 

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych:

 

Pytanie nr 1

Jeśli wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się budynki w złym stanie technicznym, prosimy o ich wskazanie.

 

Odpowiedź

W ocenie zamawiającego stan techniczny budynków jest dobry. Na życzenie wykonawcy, zamawiający udostępni budynki do przeprowadzenia lustracji dokonania oceny ryzyka.

Zdzisław Mierzejewski

Wójt Gminy Ojrzeń

Komentowanie jest wyłączone.