Wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ojrzeń w okresie od 13.09.2018 do 12.09.2021

Kliknij, aby pobrać dokument  w formacie pdf

 Ojrzeń, dnia 17.07.2018 r.

ZPU.271.13.2018

WSZYSCY WYKONAWCY

 

 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1579) Zamawiający: Gmina Ojrzeń, ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń, REGON 130378338, udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pod nazwą: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ojrzeń w okresie od 13.09.2018 do 12.09.2021”.

 

Pytania do całego zamówienia:

 

Pytanie nr 1

Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia występują budynki/budowle/lokale nieużytkowane/ wyłączone z eksploatacji lub przeznaczone do rozbiórki?

Jeśli tak, prosimy o:

  1. a) przedstawienie wykazu nieruchomości wyłącznych z eksploatacji/użytkowania wraz z krótkim opisem ich stanu technicznego, wskazaniem przyczyn wyłączenia z eksploatacji/użytkowania oraz określeniem ich wartości,
  2. b) wyłączenie z ochrony budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki wraz z mieniem znajdującym się w takich budynkach i budowlach oraz maszyn, urządzeń i wyposażenia przeznaczonego na złom,
  3. c) informacja czy w okresie realizacji zamówienia Klient planuje wyłączyć z eksploatacji/użytkowania jakiekolwiek obiekty
  4. d) wprowadzenie postanowień dodatkowych, że w/w mienie objęte jest ochroną pod warunkiem, że: – ubezpieczone mienie podlega stałemu dozorowi, – wszelkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródeł zasilania oraz odpowiednio zakonserwowane; – wszelkie instalacje podlegają bieżącej konserwacji; – środki zabezpieczenia mienia (zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe utrzymywane są w pełnej sprawności i gotowości do użycia.

 

Odpowiedź

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków, budowli, lokali nieużytkowanych lub wyłączonych z eksploatacji lub przeznaczonych do rozbiórki.

 

Pytanie nr 2

Czy do ubezpieczenia są zgłoszone instalacje solarne, kolektory, mosty i wiadukty? Jeśli tak, prosimy o podanie ich wartości oraz ich lokalizacji.

 

Odpowiedź

Zamawiający posiada jeden taki obiekt, tj. most w miejscowości Kownaty-Borowe o wartości 15.543,66 zł.

 

Pytanie nr 3

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony w zakresie szkód polegających na zapadaniu lub osuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka.

 

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

 

 

 Zdzisław Mierzejewski

Wójt Gminy Ojrzeń

Komentowanie jest wyłączone.