ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

kliknij, aby pobrać treść w formacie pdf.

 

Ojrzeń, dnia 27 lipca 2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

            Wójt Gminy Ojrzeń na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 tj. ze zm.) zawiadamia, iż w przeprowadzonym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego pod nazwą: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ojrzeń, w okresie od 13 września 2018 r., do 12 września 2021 r. (znak: ZPU.271.13.2018) , w trybie przetargu nieograniczonego – zostały podjęte poniższe rozstrzygnięcia:

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wybrano ofertę nr 1: Wykonawcy: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Płocku, ul. Królewiecka 28, 09-402 Płock

Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy Liczba punktów otrzymana w kryterium ceny łącznej ubezpieczenia Liczba punktów otrzymana w kryterium zaakceptowane klauzule dodatkowe Liczba punktów otrzymana w kryterium oferowane franszyzy Przyznana ofercie liczba punktów
1 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Płocku, ul. Królewiecka 28, 09-402 Płock 60 20,4 10 90,40
2 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA Przedstawicielstwo Regionalne w Poznaniu ul. Gen. T. Kutrzeby 12A/101 61-719 Poznań 30,89 20,40 10 61,29

DOPUSZCZENIE DO DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

Nie dotyczy postępowania

 

NIEUSTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

W postępowaniu nie przewidziano ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Postępowania nie unieważniono.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE

Oferta spełnia wszelkie formalne wymogi. Termin płatności i warunki gwarancji są zgodne z postanowieniami SIWZ. Firma wstępnie spełnia warunki udziału w postępowaniu – złożyła stosowne oświadczenie i dokumenty. Oferta została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Brak jest przesłanek do unieważnienia postępowania.

Zdzisław Mierzejewski

Wójt Gminy Ojrzeń

Komentowanie jest wyłączone.