ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Budowa ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Młocku

 

Ojrzeń, dnia 11/06/2019 r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

            Wójt Gminy Ojrzeń na podstawie postanowień zapytania ofertowego zawiadamia, iż w przeprowadzonym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego pod nazwą: Budowa ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Młocku (znak: ZPU.271.2.2019) – zostały podjęte poniższe rozstrzygnięcia:

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wybrano ofertę nr 1: Wykonawcy: HALTOM SPORT Tomasz Tylicki ul. Jasna 1a, 06-500 Mława

 

WYKAZ OFERT, KTÓRE WPŁYNĘŁY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE

Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy Data wpływu oferty
1 HALTOM SPORT Tomasz Tylicki ul. Jasna 1a, 06-500 Mława 05.06.2019 r. o g. 09:10
2 ATUT Tomasz Skiba, ul. Leśmiana 5, 62-050 Mosina 05.06.2019 r. o g. 10:05
3 MAGIC GARDEN Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 60a, 88-170 Pakość 06.06.2019 r. o g. 9:15
4 FREEKIDS S.C. A Gąsiorek, Z. Andruszewski Trzęsowicze 32 55-106 Zawonia 06.06.2019 r. o g. 10:00
5 WERAN Sp. z o.o. ul. Nowodworska 12/9 54-433 Wrocław 06.06.2019 r. o g. 11:00
6 FIT PARK Sp. z o.o. – Sp. K. Ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń 06.06.2019 r. o g. 14:20
7 Apis Polska Sp. z o.o. 07.06.2019 r. o g. 8:50

WYKAZANIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

Oferta FREEKIDS S.C. A Gąsiorek, Z. Andruszewski Trzęsowicze 32 55-106 Zawonia została odrzucona z postępowania. W ofercie brak jest dokumentów potwierdzających umocowanie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy. Zapytanie ofertowe nie przewiduje formuły uzupełniania pełnomocnictw. Tym samym złożony dokument posiada wadę prawną, uniemożliwiającą uznanie go za ofertę. Zgodnie bowiem z art. 104 Kodeksu Cywilnego: „Jednostronna czynność prawna dokonana w cudzym imieniu bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu jest nieważna”. Poza tym pozostali wykonawcy wykazali spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

 

OCENA ZŁOŻONYCH OFERT – WG. KRYTERIÓW OCENY

Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy Liczba punktów otrzymana w kryterium ceny Liczba punktów otrzymana w kryterium okres gwarancji Liczba punktów otrzymana w kryterium termin realizacji Przyznana ofercie liczba punktów
1 HALTOM SPORT Tomasz Tylicki ul. Jasna 1a, 06-500 Mława 52,55 10,00 30,00 92,55
2 ATUT Tomasz Skiba, ul. Leśmiana 5, 62-050 Mosina 57,57 8,00 12,86 78,42
3 MAGIC GARDEN Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 60a, 88-170 Pakość 60,00 10,00 12,86 82,86
4 FREEKIDS S.C. A Gąsiorek, Z. Andruszewski Trzęsowicze 32 55-106 Zawonia Oferta odrzucona
5 WERAN Sp. z o.o. ul. Nowodworska 12/9 54-433 Wrocław 40,63 10,00 12,86 63,49
6 FIT PARK Sp. z o.o. – Sp. K. Ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń 51,90 10,00 30,00 91,90
7 Apis Polska Sp. z o.o. 51,70 10,00 18,00 79,70

Zdzisław Mierzejewski

Wójt Gminy Ojrzeń

Komentowanie jest wyłączone.