Zawiadomienie o wynikach postępowania

Ojrzeń, dnia 25.06.2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

            Wójt Gminy Ojrzeń na podstawie postanowień zapytania ofertowego zawiadamia, iż w przeprowadzonym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego pod nazwą: Budowa ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej Otwartej Strefy Aktywności (OSA) (znak: ZPU.271.12.2018) – zostały podjęte poniższe rozstrzygnięcia:

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wybrano ofertę nr 3: Wykonawcy: FREEKIDS S.C. A Gąsiorek, Z. Andruszewski Trzęsowicze 32 55-106 Zawonia

 

WYKAZ OFERT, KTÓRE WPŁYNĘŁY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE

Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy Data wpływu oferty
1 WERAN Sp. z o.o. ul. Nowodworska 12/9 54-433 Wrocław 20.06.2018 r. o g. 15:55
2 „PT” s.c. M. Ignaciuk T. Dąbrowski, ul. Marynarki Polskiej 96, 80-557 Gdańsk 21.06.2018 r. o g. 13:40
3 FREEKIDS S.C. A Gąsiorek, Z. Andruszewski Trzęsowicze 32 55-106 Zawonia 22.06.2018 r. o g. 10:00

WYKAZANIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

Wszyscy wykonawcy wykazali spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

 

OCENA ZŁOŻONYCH OFERT – WG. KRYTERIÓW OCENY

Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy Liczba punktów otrzymana w kryterium ceny Liczba punktów otrzymana w kryterium okres gwarancji Liczba punktów otrzymana w kryterium termin realizacji Przyznana ofercie liczba punktów
1 WERAN Sp. z o.o. ul. Nowodworska 12/9 54-433 Wrocław 43,24 10 30,00 83,24
2 „PT” s.c. M. Ignaciuk T. Dąbrowski, ul. Marynarki Polskiej 96, 80-557 Gdańsk 51,72 10 20,00 81,72
3 FREEKIDS S.C. A Gąsiorek, Z. Andruszewski Trzęsowicze 32 55-106 Zawonia 60,00 10 20,00 90,00

Zdzisław Mierzejewski

Wójt Gminy Ojrzeń

Komentowanie jest wyłączone.