Zapytanie ofertowe na: Przeprowadzenie specjalistycznych zajęć edukacyjnych wraz z dostawą pomocy (materiałów) dydaktycznych dla uczestników projektu: „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu”, oraz szkoleń dla nauczycieli wraz z wyjaśnieniami

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na na: Przeprowadzenie specjalistycznych zajęć edukacyjnych wraz z dostawą pomocy (materiałów) dydaktycznych dla uczestników projektu: „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu”, oraz szkoleń dla nauczycieli

Ogłoszenie o wynikach postępowania na: Przeprowadzenie specjalistycznych zajęć edukacyjnych wraz z dostawą pomocy (materiałów) dydaktycznych dla uczestników projektu: „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu”, oraz szkoleń dla nauczycieli

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przeprowadzenie specjalistycznych zajęć edukacyjnych wraz z dostawą pomocy (materiałów) dydaktycznych dla uczestników projektu: „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu”, oraz szkoleń dla nauczycieli, Znak sprawy: ZPU.271.4.2019, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.

Dokumenty do pobrania w postępowaniu:

 1. treść zapytania ofertowego (SIWZ), z załącznikami 1-5 i 7
 2. załącznik nr 6 (opis/kosztorys ofertowy dla części I i II zamówienia)
 3. treść ogłoszenia w formacie pdf
 4. treść wyjaśnień z 18.09.2019 r.

Ojrzeń, 12.09.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi

 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego

1.1.   Nazwa Zamawiającego:         Gmina Ojrzeń, reprezentowana przez Wójta Gminy Ojrzeń.

1.2.   Siedziba:                               Urząd Gminy Ojrzeń ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń

1.3.   REGON:                                130378338

1.4.   NIP:                                       566-187-43-65

1.5.   Strona internetowa:               www.ojrzen.pl

1.6.   Adres strony internetowej BIP: www.ugojrzen.bip.org.pl

1.7.   Adres poczty elektronicznej Zamawiającego sekretariat@ojrzen.pl

 1. Podstawa prawna postępowania

2.1.   Do postępowania stosuje się art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

 1. Przedmiot postępowania oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia

3.1.    Przedmiotem postępowania jest Przeprowadzenie specjalistycznych zajęć edukacyjnych wraz z dostawą pomocy (materiałów) dydaktycznych dla uczestników projektu: „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu”, oraz szkoleń dla nauczycieli 

Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 Część nr I oraz  Część nr II do Zapytania ofertowego (SIWZ) oraz umowa na podstawie których Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kosztorysu ofertowego.

3.2. Oznaczanie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

 • 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
 • 80410000-1 Różne usługi szkolne
 • 80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne
 1. Miejsce i termin składania ofert

4.1.   Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Ojrzeniu, ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 16:00. ,w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 20 września 2019 roku do godziny 11:00

 1. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający dokona oceny każdej z ofert wg  następujących  kryteriów:

5.1 DLA CZĘŚCI NR I:    

5.1.2 Kryterium nr 1: cena ofertowa (brutto) – 60 pkt

5.1.2 Kryterium nr 2: liczba godzin zajęć z j. obcych oraz technik informacyjnych na rzecz uczniów szkół podstawowych lub gimnazjów, zakończonych egzaminem zewnętrznym zgodnym z ESOKJ (dla j.obcych) lub DIGCOMP (dla technik informacyjnych) przeprowadzonym przez Wykonawcę, realizowanymi lub zrealizowanymi przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert – waga kryterium 30 pkt.

5.1.3. Kryterium nr 3: liczba godzin zajęć z zakresu kreowania postaw społecznych (kreatywność, praca zespołowa, inicjatywność) oraz robotyki/programowania na rzecz uczniów szkół podstawowych lub gimnazjów realizowanymi lub zrealizowanymi przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert – waga kryterium 10 pkt.

Ad. 5.1.1.

L.p.
Kryterium nr 1 Cena (C)
Znaczenie
waga
Metoda oceny
1.
Liczba punktów uzyskanych w kryterium nr 1
60
Cena oferty najkorzystniejszej/Cena oferty badanej            X   60pkt

 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:

– cena oferty najkorzystniejszej – najniższa cena spośród ofert złożonych i nie podlegających odrzuceniu.

Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów. Liczba punktów pozostałych ofert zostanie obliczona wg powyższego wzoru.

Ad. 5.1.2.

L.p.
Kryterium nr 2
Znaczenie
waga
Metoda oceny
1. Liczba punktów uzyskanych w kryterium nr 2 30

Liczba zrealizowanych godzin zajęć  danego rodzaju zgodnie z

Kryterium nr 2 w ofercie badanej / Liczba zrealizowanych godzin zajęć  danego zgodnie z Kryterium nr 2 w ofercie o największym doświadczeniu (największej liczbie godzin) x30 pkt

Ad. 5.1.3.

L.p.
Kryterium nr 3
Znaczenie
waga
Metoda oceny
  1. Liczba punktów uzyskanych w kryterium nr 3 10

Liczba zrealizowanych godzin zajęć danego rodzaju zgodnie z

Kryterium nr 3 w ofercie badanej/Liczba zrealizowanych godzin zajęć danego zgodnie z

Kryterium nr 3 w ofercie o największym doświadczeniu (największej liczbie godzin) x10 pkt

Ocena kryterium nr 2 i 3 dokonywana będzie na podstawie informacji zawartych przez Wykonawcę w załączniku nr 5 oraz załączonych dokumentów potwierdzających wykonanie usług wymienionych w załączniku nr 5 (np. referencje).

5.2 DLA CZĘŚCI NR II:  

5.2.1 Kryterium nr 1: cena ofertowa (brutto) – 70 pkt

5.2.2 Kryterium nr 2: liczba godzin szkoleń dla nauczycieli z zakresu wykorzystania technik komputerowych w nauczaniu, realizowanymi lub zrealizowanymi przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert – waga kryterium 30 pkt.

Ad. 5.2.1.

L.p.
Kryterium nr 1 Cena (C)
Znaczenie
waga
Metoda oceny
1.
Liczba punktów uzyskanych w kryterium nr 1
70
Cena oferty najkorzystniejszej /Cena oferty badanej            X   70pkt

 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:

– cena oferty najkorzystniejszej – najniższa cena spośród ofert złożonych i nie podlegających odrzuceniu.

Oferta z najniższą ceną otrzyma 70 punktów. Liczba punktów pozostałych ofert zostanie obliczona wg powyższego wzoru.

Ad. 5.2.2.

L.p.
Kryterium nr 2
Znaczenie
waga
Metoda oceny
1.
Liczba punktów uzyskanych w kryterium nr 2
30
Liczba zrealizowanych godzin zajęć danego rodzaju zgodnie z
Kryterium nr 2 w ofercie badanej/Liczba zrealizowanych godzin zajęć danego rodzaju zgodnie z
Kryterium nr 2 w ofercie o największym doświadczeniu (największej liczbie godzin) x 30 pkt

 • Ilość punktów przyznanych badanej ofercie to suma punktów z poszczególnych kryteriów.
 • Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia kryteriów, a co za tym idzie otrzyma największą ilość punktów.
 • Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.
 • Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 1. Informacje dodatkowe:

6.1.   Treść zapytania ofertowego, które normuje zasady i tryb postępowania, w szczególności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, warunków uczestnictwa Wykonawców, terminu składania ofert oraz kryteriów i sposobu oceny ofert, w postępowaniu pod nazwą „Przeprowadzenie specjalistycznych zajęć edukacyjnych wraz z dostawą pomocy (materiałów) dydaktycznych dla uczestników projektu: „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu”, oraz szkoleń dla nauczycieli” jest opublikowana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego pod adresem www.ugojrzen.bip.org.pl i www.ojrzen.pl

      Zdzisław Mierzejewski

Wójt Gminy Ojrzeń

Komentowanie jest wyłączone.