INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przeprowadzenie specjalistycznych zajęć edukacyjnych wraz z dostawą pomocy (materiałów) dydaktycznych dla uczestników projektu: „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu”, oraz szkoleń dla nauczycieli, Znak sprawy: ZPU.271.4.2019, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przeprowadzenie specjalistycznych zajęć edukacyjnych wraz z dostawą pomocy (materiałów) dydaktycznych dla uczestników projektu: „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu”, oraz szkoleń dla nauczycieli, Znak sprawy: ZPU.271.4.2019, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.

  1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 20.09.2019 r. o godz. 11:15 w: Urzędzie Gminy w Ojrzeniu, na sali konferencyjnej – pokój nr 28, w miejscu i terminie wskazanym w SIWZ,.
  2. Zamawiający: Gmina Ojrzeń, ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń
  3. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: Część nr I – 369.558,00 zł; Część nr II – 13.775,00 zł – kwoty brutto.
  4. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminy wykonania zamówienia, okresy gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.
Lp. Wykonawca (nazwa i adres), Cena części I podana w trakcie otwarcia ofert Cena części II podana w trakcie otwarcia ofert termin płatności wynagrodzenia wykonawcy /

Warunki płatności

termin wykonania zamówienia Część I termin wykonania zamówienia Część II Okres gwarancji
1. BPR Consulting Paulina Rydz, ul. Radwańska 27/2U 16.340,00 Zgodny z SIWZ, 21 dni Zgodny z SIWZ Zgodny z SIWZ n/d
2. Oferta wspólna: Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne IDEA ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków; CNJA Edukacja Witold Szaszkiewicz sp.j., ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków 366.141,00 13.300,00 Zgodny z SIWZ, 21 dni Zgodny z SIWZ Zgodny z SIWZ n/d

 

 Zdzisław Mierzejewski

Wójt Gminy Ojrzeń

Komentowanie jest wyłączone.