Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na na: Przeprowadzenie specjalistycznych zajęć edukacyjnych wraz z dostawą pomocy (materiałów) dydaktycznych dla uczestników projektu: „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu”, oraz szkoleń dla nauczycieli

Ojrzeń, 30.09.2019

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

na usługi społeczne i inne szczególne usługi

 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego
  • Nazwa Zamawiającego: Gmina Ojrzeń, reprezentowana przez Wójta Gminy Ojrzeń.
  • Siedziba: Urząd Gminy Ojrzeń ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń
  • REGON: 130378338
  • NIP: 566-187-43-65
  • Strona internetowa: ojrzen.pl
  • Adres strony internetowej BIP: ugojrzen.bip.org.pl
  • Adres poczty elektronicznej Zamawiającego sekretariat@ojrzen.pl
 2. Podstawa prawna postępowania
  • Do postępowania stosuje się art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
 3. Przedmiot postępowania oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia
  • Przedmiotem postępowania jest Przeprowadzenie specjalistycznych zajęć edukacyjnych wraz z dostawą pomocy (materiałów) dydaktycznych dla uczestników projektu: „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu”, oraz szkoleń dla nauczycieli
  • Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 Część nr I oraz Część nr II do Zapytania ofertowego (SIWZ) oraz umowa.

3.2. Oznaczanie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

 • 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
 • 80410000-1 Różne usługi szkolne
 • 80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne
 1. Wskazanie Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz innych Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu  
  • Zamawiający informuje, że wybrał jako ofertę najkorzystniejszą ofertę:

Dla Części I Zamówienia:

Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy cena – waga kryterium 60% liczba godzin zajęć z j. obcych oraz technik informacyjnych na rzecz uczniów szkół podstawowych lub gimnazjów, zakończonych egzaminem zewnętrznym zgodnym z ESOKJ (dla j.obcych) lub DIGCOMP (dla technik informacyjnych) przeprowadzonym przez Wykonawcę, realizowanymi lub zrealizowanymi przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert – waga kryterium 30 % liczba godzin zajęć z zakresu kreowania postaw społecznych (kreatywność, praca zespołowa, inicjatywność) oraz robotyki/programowania na rzecz uczniów szkół podstawowych lub gimnazjów realizowanymi lub zrealizowanymi przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert – waga kryterium 10 % Łączna liczba punktów
2 Oferta wspólna: 1. Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne IDEA ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków; 2. CNJA Edukacja Witold Szaszkiewicz sp.j., ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków 60 30 10 100

numer oferty          2

Oferta wspólna: 1. Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne IDEA ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków; 2. CNJA Edukacja Witold Szaszkiewicz sp.j., ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków

Dla Części II Zamówienia:

Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy cena – waga kryterium 70% liczba godzin szkoleń dla nauczycieli z zakresu wykorzystania technik komputerowych w nauczaniu, realizowanymi lub zrealizowanymi przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert – waga kryterium 30 pkt. Łączna liczba punktów
1 BPR Consulting Paulina Rydz, ul. Radwańska 27/2U, 90-540 Łódź 56,98 11,60 68,58
2 Oferta wspólna: 1. Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne IDEA ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków; 2. CNJA Edukacja Witold Szaszkiewicz sp.j., ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków 70 30 100

 

 

wstępnie wybrano ofertę: numer oferty   2

Oferta wspólna: 1. Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne IDEA ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków; 2. CNJA Edukacja Witold Szaszkiewicz sp.j., ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków

 • Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej

Dla Części I Zamówienia:

Oferta spełnia wszelkie formalne wymogi. Firma spełnia warunki udziału w postępowaniu. Na tą część postępowania złożoną tylko jedną ofertę.

Dla Części II Zamówienia:

Oferta spełnia wszelkie formalne wymogi. Firma spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta jest najkorzystniejsza spośród złożonych ofert

 • W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  • BPR Consulting Paulina Rydz, ul. Radwańska 27/2U, 90-540 Łódź
  • Oferta wspólna: 1. Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne IDEA ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków; 2. CNJA Edukacja Witold Szaszkiewicz sp.j., ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków
 1. Umowa na obydwie części zamówienia została zawarta w dniu 27.09.2019 r. .

 

 

                                                                   Zdzisław Mierzejewski

Wójt Gminy Ojrzeń

Komentowanie jest wyłączone.