ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA w przeprowadzonym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego pod nazwą: : Porządkowanie i renowacja przestrzeni publicznej w centrum Ojrzenia. (znak: ZPU.271.2.2021)

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

            Wójt Gminy Ojrzeń na podstawie postanowień zapytania ofertowego (rozdział XIX) zawiadamia, iż w przeprowadzonym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego pod nazwą: : Porządkowanie i renowacja przestrzeni publicznej w centrum Ojrzenia. (znak: ZPU.271.2.2021) – zostały podjęte poniższe rozstrzygnięcia:

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA BEZ WYBORU ŻADNEJ Z OFERT

Zamawiający, w trakcie oceny oferty stwierdził, że zawarty w niej koszt realizacji zamówienia przewyższa środki, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

Zawarta w ofercie najtańszej cena przekracza 31.992,53 zł środki które zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym postępowanie winno zostać zakończone bez wyboru żadnej z ofert, na podstawie zapisów zawartych w zapytaniu ofertowym .

Mimo tego, że obydwie oferty posiadają błędy w obliczeniu ceny, to nawet po ich skorygowaniu koszt realizacji zadania jest o ok. 30 tysięcy złotych wyższy niż posiadane środki.

Zdzisław Mierzejewski

Wójt Gminy Ojrzeń

Komentowanie jest wyłączone.