Doposażenie placówek typu „Senior+”, w tym Dzienne Domy „Senior+” i Kluby „Senior+” w stanowiska służące podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów oraz upowszechnienie i rozwijanie kompetencji cyfrowych.

Projekt finansowany ze środków Ministra Cyfryzacji

Gmina Ojrzeń z dotacją celową na zakup laptopów i tabletów do Dziennego Domu „Senior+” w Ojrzeniu i Klubu „Senior+” w Kraszewie.

Gmina Ojrzeń otrzymała ze środków Ministra Cyfryzacji dotację  celową w wysokości 40.000,00 zł w ramach realizacji projektu na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na doposażeniu placówek typu „Senior+” w stanowiska służące podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów. Sprzęt komputerowy otrzymają: Dzienny Dom „Senior+” w Ojrzeniu oraz Klub „Senior+” w Kraszewie. Kwota dofinansowania na jedną placówkę wynosiła  20.000,00 zł.

Celem zadania było doposażenie placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” w stanowiska służące podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów oraz upowszechnienie i rozwijanie kompetencji cyfrowych seniorów. Podmiotami publicznymi mogącymi ubiegać się o dofinansowanie były jednostki samorządu terytorialnego.

Zakupiony z dotacji sprzęt zostanie wykorzystany w celu upowszechniania i rozwijania kompetencji cyfrowych seniorów.

Rozliczenie dotacji przyznanej na realizację zadania polegającego na doposażeniu Dziennego Domu „Senior+” w Ojrzeniu i Klubu „Senior+” w Kraszewie w stanowiska służące podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów.

Rozliczenie dotacji Dzienny Dom „Senior+” w Ojrzeniu

Rozliczenie dotacji Klubu „Senior+” w Kraszewie

Komentowanie jest wyłączone.