• Cztery zielone linie - dla mieszkańców

Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE PPG.6722.1.2020 i PPG.6722.2.2020 Wójta Gminy Ojrzeń z dnia 07 października 2020r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla fragmentów m.  OJRZEŃ-BRONISŁAWIE, MŁOCK KOPACZE –BARANIEC-LUBERADZ-KAŁKI gm. Ojrzeń

Obwieszczenie z dnia 2020-10-07

Załącznik graficzny do sporządzenia mpzp dla fragmentów m. Młock Kopacze- Baraniec- Luberadz- Kałki

Załącznik graficzny do sporządzenia mpzp dla fragmentów m. Ojrzeń – Bronisławie

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

W gminie Ojrzeń program „Rodzina 500 plus” realizowany będzie przez

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu

O programie

Program Rodzina 500plus przewiduje wypłaty świadczeń wychowawczych w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków.

Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu ustawowego kryterium 800,00 zł  lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia.

Wysokość świadczenia wychowawczego

Kwota 500 zł będzie wypłacane na każde drugie i kolejne dziecko. Jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800,00 zł (netto) – świadczenie będzie przysługiwało także na pierwsze dziecko. Kryterium  dochodowe w rodzinach, w których wychowuje się niepełnosprawne dziecko wynosi  1.200,00 zł. (netto). Przy obliczeniach dochodu w składzie rodziny uwzględnia się dziecko do 25. roku życia, ale tylko gdy pozostaje na  utrzymaniu.     W składzie rodziny uwzględnia się również dzieci, które ukończyły 25 lat, jeśli mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i pobierają świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy.

 Komu przysługuje świadczenie wychowawcze?

 •   matce, ojcu,
 •  opiekunowi faktycznemu dziecka
 •   opiekunowi prawnemu dziecka
 •  cudzoziemcom przebywającym na terenie RP na pobyt czasowy w związku z   zatrudnieniem (wysokie kwalifikacje na rynku pracy art.127 ustawy o cudzoziemcach lub  cudzoziemcy z adnotacją „dostęp do rynku pracy powyżej 6 miesięcy”).

Kiedy świadczenie wychowawcze nie przysługuje?

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 •   dziecko pozostaje w związku małżeńskim
 •   dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej
 •  pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko
 •  członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze dla rozwiedzionych rodziców

 •  Jeśli po rozwodzie dziecko nie mieszka z rodzicem, składając wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego na inne dziecko, które mieszka z nim w ramach nowej rodziny/związku, nie będzie on mógł wnioskować o świadczenie wychowawcze na nie ani uwzględnić dziecka w składzie rodziny,.
 •  Prawo do świadczenia wychowawczego ma rodzic, przy którym dziecko ma ustalony pobyt. Dziecko jest w rodzinie u rodzica sprawującego opiekę.
 •   W przypadku opieki naprzemiennej (sąd ustala opiekę w oparciu o plan wychowawczy),  dziecko jest pod opieką ojca i matki i w składzie rodziny jest u ojca i u matki. W takiej sytuacji świadczenie jest podzielne stosownie do sprawowanej opieki (wyliczany %)

Dokumenty wymagane do wszystkich składanych wniosków

Składając wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego należy posiadać:

 •   dokument tożsamości ze zdjęciem – do wglądu pracownika przyjmującego wniosek w celu potwierdzenia tożsamości;

W przypadku składania wniosku o świadczenie wychowawcze przez:

 •   opiekuna prawnego dziecka – kserokopia orzeczenia sądu ustanawiającego opiekuna prawnego
 •  opiekuna faktycznego dziecka – zaświadczenie z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka,

Konieczność potwierdzenia stanu cywilnego rodzica w przypadku:

 •  osoby będącej w separacji – kserokopia prawomocnego wyroku sądu orzekającego separację
 •   osoby rozwiedzionej – kserokopia prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód
 •   wdowy/wdowca  – kserokopia aktu zgonu współmałżonka

WAŻNE! Oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu pracownikowi przyjmującemu wniosek.

 Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać od

1 kwietnia 2016 roku.

W okresie od 1 do 30 kwietnia 2016 roku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu wydłużył czas pracy przy obsłudze Programu 500+.

Wnioski  będą przyjmowane:

– od poniedziałku do czwartku w godzinach 800-1600

– w piątek w godzinach 800 – 1800

– w soboty 2 i 9 kwietnia 2016 roku  w godzinach 800 – 1400

 Zasady ustalania dochodu w przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko 

Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze na:

 •   jedyne dziecko w rodzinie – do ukończenia 18 roku życia
 •   pierwsze i pozostałe dzieci w rodzinie – do ukończenia 18 roku życia.

Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny:

W przypadku osiągania dochodów nieopodatkowanychoświadczenia  dorosłych członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm. )

Załącznik Nr 2 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze

 W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku lub na podstawie karty podatkowej – oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy Załącznik Nr 3 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego Załącznik Nr 4 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze

 •   zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych  ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
 •  umowa dzierżawy  w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę
 •   umowę o wniesieniu wkładów gruntowych w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze cudzoziemca:

 • kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy o cudzoziemcach;
 • kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy – w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;

W przypadku rozwodu, separacji, zobowiązań alimentacyjnych:

 • odpis orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu ugody sądowej, odpis ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

W sytuacji gdy alimenty nie są egzekwowane:

 • zaświadczenie organu egzekucyjnego o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności,

W przypadku utraty dochodu:

 • dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,
 • dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym 2014,

W przypadku uzyskania dochodu:

 • dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania dochodu po roku 2014;

Wnioski o powyższe świadczenie dostępne są w zakładce druki do pobrania.

500

Komentowanie jest wyłączone.