Gospodarka odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi

Terminy odbioru selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w II półroczu 2019 roku

Terminy odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników w II półroczu 2019 roku

Terminy odbioru selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz wielkogabarytowych w I półroczu 2019 roku

Terminy odbioru zmieszanych odpadów komunalnych w I półroczu 2019 roku

Terminy odbioru selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz wielkogabarytowych w II półroczu 2018 roku

Terminy odbioru zmieszanych odpadów komunalnych w II półroczu 2018 roku

Terminarz mycia pojemników

Terminy odbioru zmieszanych odpadów komunalnych w I półroczu 2018 roku

Terminy odbioru selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz wielkogabarytowych w I półroczu 2018 roku

Terminy mycia pojemników w 2017 r. z terenu gminy Ojrzeń

Terminy odbioru selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz wielkogabarytowych w II półroczu 2017 roku

Terminy odbioru zmieszanych odpadów komunalnych w II półroczu 2017 roku

Terminy odbioru selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w I półroczu 2017 roku
Terminy odbioru zmieszanych odpadów komunalnych w I półroczu 2017 roku

Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.01.2017 roku
Uwaga. Nowa DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zasady i metody działania gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych
Informacja PUK w sprawie wypowiadania umów od właścicieli nieruchomości
Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ojrzeń
Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ojrzeń zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
Informacja o osiągniętych poziomach: recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
Numer rachunku bankowego, na który należy wpłacać opłatę za wywóz odpadów
88 8230 0007 0017 2651 2000 0017

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ojrzeń

Komentowanie jest wyłączone.