• Cztery zielone linie - dla mieszkańców

Dofinansowania

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024.

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Modernizacja pojazdu lekkiego, wykorzystywanego do prowadzenia akcji ratowniczych Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraszewie poprzez zakup i montaż podestu dachowego – „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – edycja 2023”

Doposażenie placówek typu „Senior+”, w tym Dzienne Domy „Senior+” i Kluby „Senior+” w stanowiska służące podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów oraz upowszechnienie i rozwijanie kompetencji cyfrowych.

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw.

Zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla Gminy Ojrzeń.

Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie.

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego.

Projekt edukacyjny pn. „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu”

Projekt zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Projekt zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Odnawialne Źródła Energii Szansą Poprawy Jakości Środowiska Naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń i Powiecie Pułtuskim.

Wspieranie lokalnego rozwoju Gminy Ojrzeń poprzez rozbudowę dróg: Kraszewo – Skarżynek – Łebki Wielkie; w miejscowości Bronisławie i przebudowę ul. Przedszkolnej w miejscowości Ojrzeń.

Rozwój przestrzeni publicznej w postaci obiektów sportowych i rekreacyjno – wypoczynkowych w centrum Ojrzenia.

Zakup ogólnodostępnej altany w miejscowości Skarżynek wraz z infrastrukturą rekreacyjną.

Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni parku podworskiego w Ojrzeniu.

Projekty WFOŚiGW

Projekt edukacyjny

 

 

Komentowanie jest wyłączone.