• Cztery zielone linie

Program Czyste Powietrze

UWAGA! Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła!

Urząd Gminy w Ojrzeniu uruchomił dla mieszkańców Gminy Ojrzeń punkt konsultacyjno- informacyjny obsługi Programu „Czyste Powietrze”. Punkt mieści się w siedzibie Urzędu Gminy w Ojrzeniu ul. Ciechanowska 27  (I piętro , pok.nr 7) i czynny jest 5 dni w tygodniu.    W celu uzyskania informacji na temat programu należy kontaktować się z Panem Tomaszem Tokarskim pod nr tel. 23 671 83 20 lub  730 294 949 lub adresem e-mail tomasztokarski@ojrzen.pl 

W punkcie można uzyskać informacje o zasadach Programu oraz bezpłatne wsparcie w zakresie przygotowywania wniosku o dofinansowanie. Zainteresowani mieszkańcy mogą także skorzystać ze stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, przy którym można wypełnić wnioski, wydrukować je i od razu złożyć wypełniony wniosek o dofinansowanie, który zostanie przekazany do WFOŚiGW w Warszawie. Punkt pomaga także przy rozliczaniu przyznanych dofinansowań, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosków o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Podstawowe informacje o Programie Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

– właścicielami/ współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub

– wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

Program obejmuje 2 grupy Beneficjentów:

– uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania– osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł. W tej grupie brany jest pod uwagę tylko dochód wnioskodawcy.

– uprawionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Przed złożeniem wniosku o podwyższone dofinansowanie wnioskodawca występuje z żądaniem o wydanie zaświadczenia do gminy. W żądaniu wnioskodawca wskazuje swoje dane oraz dane członków swojego gospodarstwa domowego, zaznacza też rodzaj gospodarstwa tzn. czy jest ono wieloosobowe czy jednoosobowe. Zaświadczenie jest niezbędne, żeby ubiegać się o podwyższony poziom dofinansowania w programie „Czyste Powietrze”. Jest to załącznik obowiązkowy do składanego wniosku. Zaświadczenia wydaje  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Informacje jakie należy przygotować przed wizytą w Urzędzie Gminy:

 1. Dane właściciela nieruchomości (wnioskodawcy): Imię i nazwisko, PESEL, nr telefonu, adres zamieszkania, adres email – potrzebny do założenia konta na Portalu.
 2. Czy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, jeżeli tak to informacja o współmałżonku: Imię i nazwisko, PESEL.
 3. Wspólnota majątkowa: Tak/Nie.
 4. Współwłasność, jeżeli tak to dane współwłaścicieli: Imię i nazwisko, adres.
 5. Numer Rachunku Bankowego Wnioskodawcy (do wypłaty dotacji).
 6. Adres budynku w którym będzie prowadzone przedsięwzięcie.
 7. Numer Księgi Wieczystej i nr działki ewidencyjnej
 8. Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ rok zgłoszenia budowy.
 9. Powierzchnia całkowiata budynku/lokalu w m2
 10. W przypadku ocieplenia przegród budowlanych- powierzchnia przegród budowlanych zewnętrznych (ściany z wyłączeniem wnęk okiennych), powierzchnia przegród budowlanych wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych w m2
 11. W przypadku wymiany stolarki okiennej i drzwiowej- powierzchnia okien i drzwi w m2
 12. Czy na nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza, jeżeli tak to należy określić procent powierzchni przeznaczonej na działalność, powyżej 30% brak dotacji.
 13. Dochód wnioskodawcy za 2020 rok wraz z wskazaniem podstawy (PIT, działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne, świadczenia rodzinne itp.)

Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy Ojrzeń – stan na dzień 30.06.2023 r.

Liczba złożonych wniosków – 99,

Liczba zawartych umów – 88,

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 60,

Kwota wypłaconych dotacji – 867027,26

PRZYDATNE LINKI

Wymagana dokumentacja https://portal.wfosigw.pl/wymagana-dokumentacja/

kalkulator dotacji  https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

kalkulator grubości izolacji https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Lista urządzeń i materiałów, spełniających wymagania techniczne określone w programie https://lista-zum.ios.edu.pl/

Instruktaż wypełniania wniosku http://czystepowietrze.gov.pl/akademiaczystegopowietrza/

Komentowanie jest wyłączone.