Druki do pobrania

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew

Druki – dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

Wniosek pracodawcy o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis
Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
Zawiadomienie o rozwiązaniu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego

Druki planowanie przestrzenne

Wniosek o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o wydanie zaświadczenie ze studium i uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ojrzeń
Wniosek o przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
Wniosek o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
Wniosek o wypis i wyrys
Wniosek o zgodę na budowę ogrodzenia
Wniosek o zgodę na wykonanie zjazdu
Poświadczenie kopi decyzji
Wniosek o przeniesienie decyzji środowiskowej i oświadczenie
Wniosek o poświadczenie decyzji o warunkach zabudowy
Wniosek o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
Wniosek o zajęcie pasa drogowego
Wniosek o zgodę na zmianę decyzji o warunkach zabudowy

Gospodarka nieruchomościami

Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości
Wniosek o wydanie decyzji podziału działki
Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej
Zgoda o przyłącze wodociągowe

Druki – GOPS

Wniosek o zwrot części kosztów przejazdu dziecka/ucznia
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
Zaświadczenie lekarskie wystawione przez położną potwierdzające pozostawienie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka

Komentowanie jest wyłączone.