• Cztery zielone linie

Druki do pobrania

Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew

Druk wniosku – usunięcie azbestu

CEEB deklaracja źródeł ciepła

Wniosek – Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Druki – dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

Informacja o zmianach w przepisach obowiązująca od 1 września 2019r.

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego

Zawiadomienie o rozwiązaniu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Oświadczenie o kosztach wyszkolenia młodocianego pracownika

Oświadczenie o otrzymanej – nieotrzymanej pomocy de minimis

Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Druki planowanie przestrzenne

Wniosek o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o wydanie zaświadczenie ze studium i uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ojrzeń
Wniosek o przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
Wniosek o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym
Wniosek o ustalenie warunki zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wniosek o wypis i wyrys
Wniosek o zgodę na budowę ogrodzenia
Wniosek o zgodę na wykonanie zjazdu
Poświadczenie kopi decyzji
Wniosek o przeniesienie decyzji środowiskowej i oświadczenie
Wniosek o poświadczenie decyzji o warunkach zabudowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
Wniosek o zajęcie pasa drogowego
Wniosek o zgodę na zmianę decyzji o warunkach zabudowy

Gospodarka nieruchomościami

Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości
Wniosek o wydanie decyzji podziału działki
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej
Zgoda o przyłącze wodociągowe

Druki – GOPS

Wniosek o zwrot części kosztów przejazdu dziecka/ucznia
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
Zaświadczenie lekarskie wystawione przez położną potwierdzające pozostawienie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka

Komentowanie jest wyłączone.