• Cztery zielone linie

Druki do pobrania

Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew
Druk wniosku – usunięcie azbestu
CEEB deklaracja źródeł ciepła
Wniosek – Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Druki – dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

Informacja o zmianach w przepisach obowiązująca od 1 września 2019r.
Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
Zawiadomienie o rozwiązaniu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Oświadczenie o kosztach wyszkolenia młodocianego pracownika
Oświadczenie o otrzymanej – nieotrzymanej pomocy de minimis
Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Druki – planowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego oraz rewitalizacji
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego (edytowalny)
Wniosek o przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy+oświadczenia/zgody
Wniosek o wypis i wyrys
Wniosek o poświadczenie kopii decyzji o warunkach zabudowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
Wniosek o przeniesienie decyzji środowiskowej i oświadczenie
Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania

Wniosek o zgodę na budowę ogrodzenia
Wniosek o zgodę na wykonanie zjazdu
Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej
Zgoda o przyłącze wodociągowe

Druki – GOPS

Wniosek o zwrot części kosztów przejazdu dziecka/ucznia
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
Zaświadczenie lekarskie wystawione przez położną potwierdzające pozostawienie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka

Komentowanie jest wyłączone.