Zawiadomienie o wynikach postępowania

kliknij, aby pobrać treść zawiadomienia w formacie pdf

Ojrzeń, dnia 20.03.2019 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

            Wójt Gminy Ojrzeń na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 tj. ze zm.) zawiadamia, iż w przeprowadzonym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego pod nazwą: Budowa pełnowymiarowej Sali Gimnastycznej w Ojrzeniu (znak: ZPU.271.1.2019) , w trybie przetargu nieograniczonego – zostały podjęte poniższe rozstrzygnięcia:

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wybrano ofertę nr 1: Wykonawcy: WALD-GLOB Jan Radecki Sp. J., ul. Kościuszki 41, 06-100 Pułtusk.

Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy Liczba punktów otrzymana w kryterium ceny Liczba punktów otrzymana w kryterium okres gwarancji Przyznana ofercie liczba punktów
1 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Paweł Ozdarski, Gąski, ul. Leśna 29, 06-400 Ciechanów – wykonawca wykluczony z postępowania Oferta odrzucona Oferta odrzucona Oferta odrzucona
2 EURODOM Dawid Dąbkowski Tłuchówek 44, 87-605 Tłuchowo 53,42 40  93,42
3 WALD-GLOB Jan Radecki Sp. J., ul. Kościuszki 41, 06-100 Pułtusk 60,00 40  100,00
4 Oferta wspólna: lider – Włod-Bud Dachy 2 Paweł Włodkowski, Gostomin 38, 06-456 Ojrzeń, Partner: Usługi Ogólno-Budowlane Tadeusz Głowiński, ul. Długa 4a, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 56,90 40  96,90

DOPUSZCZENIE DO DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

Nie dotyczy postępowania

 

NIEUSTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

W postępowaniu nie przewidziano ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Nie unieważniono postępowania

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE

Oferta wykonawcy WALD-GLOB Jan Radecki Sp. J., ul. Kościuszki 41, 06-100 Pułtusk spełnia wszelkie formalne wymogi. Termin płatności i warunki gwarancji są zgodne z postanowieniami SIWZ. Firma spełnia warunki udziału w postępowaniu – złożyła stosowne oświadczenie i dokumenty to potwierdzające. Oferta została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Brak jest przesłanek do unieważnienia postępowania. Oferta jest najkorzystniejsza i posiada najniższą cenę spośród ofert podlegających ocenie.

Zdzisław Mierzejewski

Wójt Gminy Ojrzeń

Komentowanie jest wyłączone.